Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z 13 września 217 roku w sprawie rachunkowości  oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
sprawozdanie finansowe.

Bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2022 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd,
w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.