STATUT
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza
w Klwatce Królewskiej

 

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 7

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 7

Ogólne informacje o szkole 7

Struktura i rekrutacja 7

Rozdział 2 9

CELE I ZADANIA SZKOŁY 9

Cele realizowane przez szkołę 9

Zadania szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki 9

Prowadzenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej 11

Organizacja i prowadzenie doradztwa zawodowego 13

Realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły 13

Podręczniki i programy nauczania 14

Współpraca z rodzicami 15

Realizacja zasad bezpieczeństwa i higieny 17

Bezpieczeństwo na zajęciach wychowania fizycznego 18

Bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia 18

Rozdział 3 20

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 20

Organy szkoły 20

Dyrektor szkoły 20

Rada pedagogiczna 21

Rada rodziców 23

Samorząd uczniowski 23

Współpraca między organami szkoły i rozwiązywanie sporów 24

Rozdział 4 26

ORGANIZACJA SZKOŁY 26

Organizacja pracy szkoły 26

Funkcjonowanie oddziałów szkolnych 27

Czas trwania zajęć szkolnych 27

Formy działalności dydaktyczno - wychowawczej 28

Podział oddziałów na grupy 29

Oddział integracyjny, uczeń niepełnosprawny 29

Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego 30

Organizacja pracy biblioteki szkolnej 32

Organizacja zajęć z religii lub etyki 34

Organizacja zajęć “Wychowania do życia w rodzinie” 35

Organizacja praktyk pedagogicznych 35

Organizacja zajęć świetlicowych 35

Organizacja dożywiania 36

Funkcjonowanie innych organizacji 36

Dziennik elektroniczny 37

Rozdział 5 38

PRACOWNICY SZKOŁY 38

Zadania nauczycieli 38

Zadania wychowawcy 39

Organizacja i zadania zespołów nauczycielskich 41

Zadania nauczyciela bibliotekarza 42

Zadania pedagoga szkolnego 42

Zadania opiekuna świetlicy 43

Zadania pracowników niepedagogicznych 44

Odpowiedzialność pracowników za uczniów 44

Rozdział 6 45

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 45

Prawa i obowiązki uczniów 45

Nagrody i kary 46

Zasady usprawiedliwiania nieobecności 47

Strój ucznia 48

Zasady używania telefonów komórkowych 48

Rozdział 7 49

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 49

Cele i zakres oceniania 49

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych w klasach I - III 50

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych w klasach IV - VIII 51

Jawność ocen i zasady przekazywania informacji o ocenach 55

Zasady oceniania zachowania 56

Zasady dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów 58

Zasady oceniania z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych 59

Zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych 59

Zasady klasyfikowania uczniów 60

Promowanie uczniów 62

Warunki i tryb otrzymania ocen rocznych wyższych niż przewidywane 63

Egzamin klasyfikacyjny 64

Procedura egzaminu poprawkowego 67

Ukończenie szkoły podstawowej 68

Rozdział 8 70

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 70

Ceremoniał szkoły 70

Zasady przechowywania dokumentacji 70

Zmiany statutu 70

 

Podstawa prawna statutu

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i 1954)
  ze zmianami
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189)
 5. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ze zmianami
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1656)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r., poz.1147)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.)
 12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591)
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U  z 2017 r., poz. 356)
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977, ze zmianami)
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli z dnia 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).

Przepisy definiujące

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 • szkole – należy przez to rozumieć Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej,
 • statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły,
 • dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w szkole,
 • uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
 • wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole,
 • organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Goździe.

   STANOWIENIA WSTĘPNE

1.Ogólne informacje o szkole

 1. Pełna nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej.
 2. Siedziba szkoły: Klwatka Królewska 31, gmina Gózd, powiat radomski, województwo mazowieckie.
 3. W skład obwodu szkolnego wchodzą wsie: Klwatka Królewska, Małęczyn od numeru domu 61a do 73 i Grzmucin.
 4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gózd.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 2. Struktura i rekrutacja

 1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I - VIII.
 2. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat.
 3. Nauka w szkole jest obowiązkowa, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
  w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 5. Językiem obcym nowożytnym obowiązkowym od klasy I do klasy VIII jest język angielski. Począwszy od klasy VII obowiązkowe jest nauczanie języka angielskiego oraz nauczanie drugiego języka obcego – niemieckiego.
 6. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko do szkoły dziecko , jeżeli:
 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo;
 2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
 1. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek rodzice składają w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia ucznia do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej.
 3. Szkoła organizuje naukę religii i/lub etyki na życzenie rodziców ucznia.

Rozdział 2

 CELE I ZADANIA SZKOŁY

§3

Cele realizowane przez szkołę

 1. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, uwzględniając treści zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły i szkolnym zestawie programów nauczania oraz potrzeby środowiska lokalnego.
 2. Szkoła za podstawę nauczania i wychowania przyjmuje zasady nauk pedagogicznych, uniwersalne zasady etyki i respektuje chrześcijański system wartości.
 3. Szkoła rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
 4. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 5. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 6. W szkole podejmuje się działania innowacyjne zgłaszane przez nauczyciela dyrektorowi szkoły i opiniowane przez radę pedagogiczną.

§4

Zadania szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki

       1. Zadaniem szkoły wzakresie kształcenia jest:
 1. umożliwienie dzieciom zamieszkałym w obwodzie szkoły realizację obowiązku szkolnego;
 2. umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności uwzględniając przy tym ich indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne;
 3. umożliwienie pobierania nauki w szkole przez dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 4. rozwijanie umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 5. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 6. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego.
 1. Zadaniem szkoły w zakresie wychowania jest:
 1. prowadzenie działań wychowawczych mających na celu przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych;
 2. uświadomienie uczniom ich miejsca w społeczności szkolnej i konieczności działania w niej;
 3. budzenie poczucia tożsamości narodowej, godności i poszanowania praw drugiego człowieka;
 4. kształtowanie u uczniów postawy szacunku i dbałości wobec otaczającego nas środowiska przyrodniczego;
 5. wspomaganie rodziny w jej roli wychowawczej;
 6. ukierunkowanie ucznia ku wartościom takim, jak: patriotyzm, szacunek dla tradycji, budowanie relacji społecznych i innym;
 7. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 8. propagowanie wartości obecnych w twórczości patrona szkoły Henryka Sienkiewicza, takich jak: patriotyzm, humanitaryzm, wierność zasadom i religii;
 9. realizacja celów wychowawczych i profilaktycznych zawartych w „Programie wychowawczo - profilaktycznym” szkoły.
 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować jej program wychowawczo - profilaktyczny. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
 2. Zadaniem szkoły w zakresie opieki jest:
 1. sprawowanie opieki nad uczniami w czasie ich pobytu w szkole;
 2. współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi instytucjami umożliwiającymi korzystanie z opieki psychologicznej nad dzieckiem;
 3. zapewnienie opieki świetlicowej dzieciom, których rodzice pracują; dzieckiem.
 4. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

 

 • 5. Prowadzenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 1. W celu wspomagania rozwoju psychicznego uczniów i efektywności uczenia się,
  w szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania, szkoła organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną.
 2. Szkoła współdziała z następującymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom:
 1. Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Goździe;
 2. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomiu oraz innymi poradniami specjalistycznymi;
 3. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goździe.
 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest dobrowolna, nieodpłatna i udzielana z inicjatywy:
 1. ucznia;
 2. rodziców ucznia;
 3. dyrektora szkoły;
 4. nauczycieli, wychowawcy grupy wiekowej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia

z uczniami;

 1. asystenta nauczyciela;
 2. pielęgniarki środowiskowej;
 3. pracownika socjalnego;
 4. asystenta rodziny;
 5. kuratora sądowego;
 6. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów, a także w formie:
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć rozwijających umiejętność uczenia się;
 3. zajęć dydaktyczno - wyrównawczych;
 4. zajęć specjalistycznych, korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 5. zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne;
 6. porad, konsultacji i warsztatów;
 7. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu.
 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana również rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 3. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:
 1. w oddziale przedszkolnym - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 2. w szkole - obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnień.
 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej, nauczyciel, wychowawca lub specjaliści niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy, a także dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca lub dyrektor szkoły planują i koordynują udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 3. Liczba uczniów na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych wynosi do 8 uczniów, na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych - do 5 uczniów, na zajęciach logopedycznych - do 4 uczniów, na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne - do 10 uczniów, na zajęciach rozwijających uzdolnienia - do 8 uczniów.
 4. W skład zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologicznej wchodzą wychowawcy i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem (uczniem). Zespół ten dokonuje okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka co najmniej dwa razy w roku szkolnym. Uwzględnia się przy tym ocenę efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej dziecku oraz – w miarę potrzeb - dokonuje modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, w tym - poradnią specjalistyczną. Rodzice dziecka mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu tej oceny.
 5. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ( IPET) zawiera:
 1. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych;
 2. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. W pozostałych przypadkach są to:
 1. w przypadku ucznia niepełnosprawnego - zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
 2. w przypadku ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
 3. w przypadku ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym.
 1. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny (IPET) opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

 6. Organizacja i prowadzenie doradztwa zawodowego

 1. Szkoła organizuje i prowadzi doradztwo zawodowe.
 2. Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 3. Szkoła wspiera ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszego kształcenia poprzez:
 1. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 2. opracowanie przez nauczyciela programu doradztwa zawodowego, który jest zatwierdzony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
 3. prowadzenie zajęć, na które zapraszani są przedstawiciele różnych zawodów;
 4. organizowanie warsztatów;
 5. spotkania z przedstawicielami szkół: liceum ogólnokształcącym, technikum, szkół branżowych;
 6. konsultacje z doradcą zawodowym;
 7. zapewnienie pomocy zarówno rodzicom, jak i uczniom ze strony instytucji zajmującej się poradnictwem zawodowym dla dzieci i młodzieży;
 8. współpraca z poradnią PPP w Radomiu;
 9. współpraca z PUP w Radomiu;
 10. cykliczne spotkania z absolwentami.

 7. Realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły

 1. Cele i zadania szkoły uwzględniają jej program wychowawczo - profilaktyczny.
 2. Głównymi celami programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły jest prowadzenie działań w zakresie wspomagania ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej.
 3. Realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły ma na celu osiągnięcie oczekiwanego wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz wizerunku  absolwenta szkoły podstawowej, opracowanego przez radę pedagogiczną szkoły, a także przygotowanie strategii działań zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
 4. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 5. W oparciu o program wychowawczo - profilaktyczny szkoły konstruowany jest plan pracy wychowawcy klasowego.

 8. Podręczniki i programy nauczania

 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowują własne programy nauczania lub wybierają do realizacji i modyfikują programy innych autorów. Przekazują wnioski o ich dopuszczenie do dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego “Szkolny zestaw programów nauczania”.
 3. Zespół nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach I-III oraz nauczyciele prowadzący nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycje materiałów edukacyjnych.
 4. Dyrektor szkoły ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach w danym roku szkolnym.
 5. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
 6. Na podstawie wniosków nauczycieli dyrektor sporządza “Szkolny zestaw podręczników”.
 7. Dyrektor szkoły podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości  zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 9. Współpraca z rodzicami

 1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:
 1. współudział rodziców w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
 2. udzielanie pomocy szkole przez rodziców w zakresie doskonalenia organizacji i warunków pracy szkoły;
 3. współpracę ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;
 4. uczestniczenie rodziców w planowaniu wydatków szkoły;
 5. wspólne rozwiązywanie spraw wynikających na forum szkoły;
 6. współorganizowanie czasu wolnego uczniów, spotkań, zabaw, wycieczek, imprez sportowych i innych;
 7. udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych;
 8. organizowanie spotkań pedagogizujących dla rodziców;
 9. opiniowanie przez rodziców projektów innowacyjnych i eksperymentalnych;
 10. udzielanie rodzicom informacji na temat zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych klasy i szkoły oraz przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
 11. udzielanie rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów, przyczyn trudności w nauce uczniów;
 12. organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji

na tematy wychowawcze nie rzadziej niż dwa razy w ciągu semestru;

 1. udzielanie porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.
 1. Rodzice i opiekunowie mają prawo do:
 1. informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 2. rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
 3. informacji o zasadach oceniania zachowania swoich dzieci;
 4. wglądu w sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne;
 5. zapoznanie się z uzasadnieniem oceny pracy pisemnej;
 6. uzyskanie informacji i porad w sprawach wychowania oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
 7. wyrażania i przekazywania radzie rodziców opinii na temat szkoły.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
 4. usprawiedliwiania w ciągu 7 dni każdej nieobecności ucznia w szkole w formie oświadczenia pisemnego lub wpisu do dziennika elektronicznego z podaniem przyczyny nieobecności;
 5. zgłaszania dłuższej nieobecności dziecka telefonicznie lub osobiście do wychowawcy;
 6. informowanie szkoły o chorobach ucznia mogących zagrażać jego życiu lub zdrowiu;
 7. kontaktowania się ze szkołą w sprawach dydaktyczno-wychowawczych co najmniej dwa razy w półroczu;
 8. reagowania na wezwanie szkoły.

 4.  Rodzice mają możliwość współdziałania z nauczycielem wychowawcą poprzez:

 1. udział w spotkaniach w formie indywidualnej i grupowej, organizowanych przez wychowawcę w celu zapoznania rodziców z zadaniami realizowanymi w ramach podstawy programowej, przebiegiem rozwoju ich dzieci w oparciu o przeprowadzoną diagnozę;
 2. kontakty indywidualne z nauczycielami, które, z wyjątkiem dni otwartych, odbywają się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu z nauczycielem;
 3. zajęcia otwarte dla rodziców dające możliwość poznania metod i form pracy z dziećmi - za zgodą wszystkich zainteresowanych;
 4. zapoznanie się z propozycjami zestawów ćwiczeń, które przygotował wychowawca w celu wspomagania rozwoju dziecka;
 5. podjęcie współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami, które udzielają pomocy dziecku i rodzinie;
 6. złożenie przez rodzica wniosku o udzieleniu uczniowi pomocy w wyborze dalszej drogi edukacji.
 1. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danej klasie i całej szkole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w odrębnych przepisach;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka , jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

 

 • 10. 

Realizacja zasad bezpieczeństwa i higieny

 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami szkolnymi.
 2. Nadzór BHP nad szkołą sprawuje inspektor BHP.
 3. Szkoła jest monitorowana za pomocą kamer rejestrujących, umieszczonych na zewnątrz budynku.
 4. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
 1. pełnienie dyżurów nauczycielskich według ustalonego grafiku, zgodnie z zasadami przyjętymi w odrębnym regulaminie pełnienia dyżurów;
 2. zapewnienie opieki uczniom na zajęciach obowiązkowych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych oraz podczas oczekiwania dzieci na odjazdy autobusów szkolnych;
 3. zapewnienie uczniom opieki wychowawców klas oraz innych nauczycieli podczas imprez szkolnych;
 4. opiekę sprawowaną przez minimum jednego nauczyciela na 30 uczniów podczas wycieczek na terenie naszej miejscowości, na 15 uczniów  podczas wyjazdów poza Klwatkę Królewską oraz na 10 uczniów podczas wycieczek spełniających normy turystyki kwalifikowanej; (Uwaga!: na wszelkich wyjazdach uczniowie muszą stale przebywać pod opieką nauczyciela, tzn. nie mogą mieć tzw. „czasu wolnego”);
 5. zgłaszanie policji potrzeby dokonania kontroli autokarów przed wyjazdem na wycieczkę;
 6. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
 7. szkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stwarzanie warunków do ich przestrzegania;
 8. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju wykonywanych przez nich działań;
 9. utrzymywanie wszystkich urządzeń i pomieszczeń, z których korzystają uczniowie, w stanie sprawności oraz w czystości;
 10. zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;
 11. przeszkolenie co najmniej dwóch pracowników szkoły z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy.
 1. Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, to wówczas w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia się:
 1. potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 2. potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu;
 3. zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu.

 

 • 11. 

Bezpieczeństwo na zajęciach wychowania fizycznego

 1. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
 2. Zawody sportowe są integralną częścią procesu edukacyjnego.
 3. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących.
 4. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu

z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców.

 1. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
 2. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.
 3. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
 4. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
 • 12. Bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia
 1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
 1. temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
 2. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
 1. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
 2. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa
  i wyprowadza z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły lub placówki.
 3. Plan ewakuacji szkoły lub placówki umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
 4. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.
 5. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni każdego roku uczestniczą w próbnej ewakuacji szkoły.
 6. Nauczyciele są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 7. Zasady postępowania w razie wypadku, do którego doszło na terenie szkoły, określa odrębny regulamin postępowania w razie wypadków.

 Rozdział 3

 ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 13. Organy szkoły

 1. Organami szkoły są:
 1. dyrektor szkoły;
 2. rada pedagogiczna;
 3. rada rodziców;
 4. samorząd uczniowski.
 • 14. Dyrektor szkoły
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 1. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych przez wizytatora jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

 1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) organizacja i właściwy przebieg egzaminów ósmoklasisty,

6) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji,

7) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki,

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych m.in. podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów nauczania i wykazu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

9) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,

10) kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w obwodzie, w którym mieszka dziecko.

 1. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
 2. Dyrektor szkoły współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
 3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
 4. Jest upoważniony do stanowienia regulaminów wewnętrznych;
 5. Podczas nieobecności dyrektora jego obowiązki wykonuje upoważniony nauczyciel.
 • 15. Rada pedagogiczna
 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni nauczyciele.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
 2. projekt planu finansowego szkoły;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin rady, normujący w szczególności następujące zagadnienia:
 1. sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań rady pedagogicznej;
 2. wewnętrzną organizację rady pedagogicznej;
 3. kompetencje przewodniczącego rady pedagogicznej;
 4. zasady dopuszczania do udziału w pracach rady osób nie będących członkami tego organu szkoły.
 1. Rada pedagogiczna ponadto :
 1. przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie rodziców;
 2. może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole.
 1. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 16. Rada rodziców

 1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców.

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:
 1. uchwalanie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

 17. Samorząd uczniowski

 1. W szkole działa samorząd uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu jest zgodny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd ze swojego składu może wyłonić radę wolontariatu.
 • 18

Współpraca między organami szkoły i rozwiązywanie sporów

       1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
       2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.
       3. Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
       4. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty podjęcia.
       5. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole:
 1. konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:
 1. wychowawca oddziału, w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie, a uczniami tej klasy,
 2. dyrektor, jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy oddziału:
 • od decyzji dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę,
 • odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia;

2) konflikt pomiędzy nauczycielami – postępowanie prowadzi dyrektor szkoły:

  1. w przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę,
  2. konflikt pomiędzy dyrektorem a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę;

3) konflikty i spory pojawiające się między organami szkoły rozstrzyga się wewnątrz szkoły po wysłuchaniu opinii stron;

4) w sytuacjach spornych pomiędzy poszczególnymi organami szkoły dyrektor szkoły stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich rozstrzygania. Każdy organ szkoły ma możliwość obrony swojego stanowiska;

5) w przypadku sporu między organami szkoły powołuje się komisję mediacyjną do rozstrzygania sporu.

6) sposób wyboru 3 członków do komisji ustalają organy we własnych regulaminach;

7) w przypadku sporów między: radą rodziców - radą pedagogiczną, radą rodziców – samorządem uczniowskim, radą pedagogiczną – samorządem uczniowskim, uczestnikiem komisji jest dyrektor szkoły;

8) konflikt powinien być rozwiązany w terminie do dwóch tygodni od momentu poinformowania o nim dyrektora;

9) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego.

       1. W sprawach pracowniczych, tak indywidualnych, jak i zbiorowych, rozwiązywanie sporów może odbywać się przy udziale zakładowych organizacji związkowych.
       2. Dyrektor szkoły w każdym roku szkolnym określa termin przyjmowania skarg i wniosków, a informacja o nim wywieszona jest w szkole na tablicy ogłoszeń.
       3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogą składać do dyrektora szkoły skargi i wnioski w formie pisemnej lub osobiście w formie ustnej.
       4. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku lub skargi.

 Rozdział 4

 ORGANIZACJA SZKOŁY

 19

 1. W szkole zatrudnieni są: nauczyciele, pedagog szkolny i pracownicy obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 • 20. 

Organizacja pracy szkoły

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku .
 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Dyrektor szkoły może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Dyrektor szkoły może w uzasadnionych przypadkach ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, za zgodą organu prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami
 6. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć, w celu odbycia rekolekcji, na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w terminie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 8. Zawartość arkusza organizacyjnego szkoły określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).
 9. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 10. Szkoła używa dziennika elektronicznego iUczniowie, w którym dokumentuje realizację tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.

 

 • 21. Funkcjonowanie oddziałów szkolnych
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 3. W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału opiekę nad danym oddziałem dyrektor zleca innemu nauczycielowi.
 4. Maksymalną liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący szkołę z uwzględnieniem zasad higieny pracy dzieci i uczniów oraz warunków lokalowych szkoły, z tym, że w klasach I - III nie może on przekraczać 25 uczniów w oddziale.
 5. Szczegółowe zasady zmiany liczby uczniów w oddziale zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).
 • 22. Czas trwania zajęć szkolnych
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone systemem klasowolekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna w klasach IV - VIII trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.
 4. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz zajęć resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie trwa 60 minut.

 23. Formy działalności dydaktyczno - wychowawczej

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
  1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1),

  1. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
  2. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 1. zajęcia z wychowawcą;
 2. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 3. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 4. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 1. Formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są także zajęcia z religii lub etyki, wychowania do życia w rodzinie oraz zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz historii i kultury.
 2. W szkole poza systemem klasowo – lekcyjnym mogą być prowadzone:

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

2) koła zainteresowań;

3) zajęcia nadobowiązkowe.

 24. Podział oddziałów na grupy

 1. Szkoła może corocznie dokonywać podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
 1. na zajęciach komputerowych i lekcjach informatyki liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,
 2. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów,
 3. na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z zastrzeżeniem że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów w oddziale integracyjnym.
 1. Szczegółowe zasady podziału oddziałów na grupy zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 703).

 25. Oddział integracyjny, uczeń niepełnosprawny

 1. Organizację oddziałów integracyjnych, w zależności od potrzeb uzgadnia się z organem prowadzącym:

1) oddziały organizuje się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym (posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości;

2) liczba uczniów w oddziale integracyjnym nie może być większa niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych;

3) nad dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia niepełnosprawnego pracuje zespół nauczycieli, w skład którego wchodzą: wychowawca, nauczyciel (pedagog) współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, nauczyciele innych zajęć edukacyjnych (uczący w klasie integracyjnej) oraz inni specjaliści,

4) szkoła w miarę możliwości zapewnia niezbędne warunki do przebywania w niej uczniów niepełnosprawnych;

5) oddział integracyjny pracuje w oparciu o program kształcenia ogólnego właściwy dla danego etapu edukacyjnego.

 26. Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego

 1. W szkole działa oddział przedszkolny, w którym realizowany jest obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się:

1).dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym;

2).wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego;

3).do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

4).dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 4 lata.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć oddziału przedszkolnego określa godziny rozpoczynania i kończenia zajęć.
 4. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:
 1. wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabaw i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. doborem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 4. wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 5. promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków
  i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 6. tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka;
 7. tworzeniem warunków pozwalających na wszechstronne poznawanie środowiska przyrodniczego;
 8. współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 9. systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 10. tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym, chęci poznawania innych kultur.
 1. Do oddziału przedszkolnego dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców .lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
 2. Dziecko nie może być odbierane przez rodziców lub opiekunów będących pod wpływem alkoholu.
 3. Nauczyciel oddziału dzieci 6 – letnich przeprowadza dwukrotnie w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym jest możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole, diagnozę pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 4. Do końca listopada i maja rodzice dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne otrzymują pisemną informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 5. W pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciel współpracuje z pedagogiem, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

 27. Organizacja pracy biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
 2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów;
 2. korzystanie z księgozbioru w czytelni i wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę.
 1. Biblioteka - stosując właściwe sobie metody i środki - pełni funkcję:
 1. kształcąco - wychowawczą poprzez rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, kształcenie kultury czytelniczej, wdrażanie do poszanowania książki, udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy

i doskonaleniu zawodowym;

 1. opiekuńczo - wychowawczą poprzez współdziałanie z nauczycielami, wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
 2. kulturalno - rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych, po ich zakończeniu oraz w czasie przerw.
 2. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze książki, czasopisma i dokumenty niepiśmiennicze, materiały audiowizualne.
 3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.
 4. Dyrektor zapewnia obsadę personelu, odpowiednie pomieszczenie, wyposażenie, środki finansowe oraz ocenia pracę biblioteki.
 1. Podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły, w którym przewiduje się odpowiednie fundusze na zakup zbiorów, sprzętu, druków bibliotecznych i innych niezbędnych materiałów.
 2. Planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły.
 3. Biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od rady rodziców lub z innych źródeł.
 4. Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole:
 1. podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN stanowią własność organu prowadzącego;
 2. szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną, albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu;
 3. w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów ich zakupu.
 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadku przejścia ucznia
  z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
 1. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki, zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
 2. w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, uczeń nie zwraca otrzymanych materiałów do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce, szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje protokół zdawczo - odbiorczy szkole, do której uczeń został przyjęty.
 1. Do zadań biblioteki należy:
 1. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposobienie ich do samokształcenia;
 2. kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacenie kultury humanistycznej uczniów;
 3. wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych;
 4. udzielanie pomocy nauczycielom w doskonaleniu zawodowym, w dokształcaniu się i pracy twórczej;
 5. rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielania pomocy w ich przezwyciężeniu;
 6. otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych;
 7. uczestniczenie w rozwoju życia kulturalnego uczniów;
 8. wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych poprzez doradztwo czytelnicze.
 1. W ramach swoich zadań biblioteka współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

  1. zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
  2. tworzenie aktywu bibliotecznego,
  3. informowanie o aktywności czytelniczej,
  4. udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

  1. sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych;,
  2. organizowanie wystawek tematycznych,
  3. informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
  4. przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
  5. udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
  6. działania mające na celu poprawę czytelnictwa;

3) rodzicami, poprzez:

  1. udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
  2. działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
  3. udostępnianie statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego;

4) innymi bibliotekami, poprzez:

  1. lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
  2. udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.
 1. Szczegółowe zasady działania biblioteki szkolnej zawiera odrębny Regulamin biblioteki.

 28. Organizacja zajęć z religii lub etyki

 1. Szkoła umożliwia uczniom uczęszczanie na zajęcia religii i/lub etyki zgodnie z deklaracją rodziców dziecka. Jest to przedmiot nieobowiązkowy.
 2. Deklaracja rodziców nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, natomiast może być zmieniona.
 3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi.
 4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

 29. Organizacja zajęć “Wychowania do życia w rodzinie”

 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 30. Organizacja praktyk pedagogicznych

 1. Szkoła może przyjmować na praktyki pedagogiczne studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli. Podstawą jest pisemne porozumienie zawarte między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 31. Organizacja zajęć świetlicowych

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.
 2. W celu zapisania dziecka do świetlicy, rodzice składają pisemny wniosek do nauczyciela prowadzącego zajęcia świetlicowe.
 3. Wzór składanego wniosku udostępniany jest w świetlicy i na stronie internetowej szkoły.
 4. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących do 25 uczniów.
 5. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 6. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia,

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,

3) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień,

4) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

6) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,

7) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.

 32. Organizacja dożywiania

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje dożywianie uczniów.
 2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania z dożywiania, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goździe w zakresie dożywiania uczniów wymagających pomocy, zwalniania uczniów z całości lub części opłat za posiłki:
 1. w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny;
 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 1. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 4, dyrektora szkoły, w której zorganizowano dożywianie.

 33. Funkcjonowanie innych organizacji

    1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
    2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym dyrektora.
    3. Samorząd szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
    4. Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez wychowawców wraz z ich wychowankami, nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców, inne osoby i instytucje.
    5. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców id.

 34. Dziennik elektroniczny

       1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.
       2. W dzienniku elektronicznym zapisywany jest przebieg nauczania uczniów, a w szczególności tematy zajęć, obecności i oceny, a także uwagi i pochwały dotyczące zachowania uczniów oraz inne istotne informacje związane z uczniami, w tym informacje o rozmowach z rodzicami uczniów.
       3. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą.
       4. Za działanie systemu, ochronę danych osobowych, umieszczonych na serwerach oraz stworzenie kopii bezpieczeństwa odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika.
       5. Szczegółowe zasady korzystania z dziennika elektronicznego zawarte są w Regulaminie prowadzenia dziennika elektronicznego.

 Rozdział 5

 PRACOWNICY SZKOŁY

 35. Zadania nauczycieli

 1. Nauczyciele zatrudnieni w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej zobowiązani są realizować zadania wynikające z art. 100 Kodeksu Pracy, Ustawy Prawo Oświatowe, Ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela.
 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole podczas prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, podczas powierzonego dyżuru w czasie przerw zgodnie z ustalonym harmonogramem lub przydzielonym zastępstwem, a także na zajęciach poza terenem szkoły organizowanych po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora szkoły;

2) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole i drodze do szkoły oraz zasadami prawa szkolnego;

3) dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie;

4) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego;

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o odpowiednie rozpoznanie potrzeb uczniów i współpracę z instytucjami oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;

7) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, odpowiedzialność za podnoszenie poziomu wiedzy;

8) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.

 1. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:

1) przedstawienia radzie pedagogicznej wybranego programu nauczania oraz podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;

2) współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych a także wyboru podręczników i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia;

3) realizowania przewidzianych zajęć dydaktycznych;

4) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności w ocenie oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania wewnątrzszkolnego, klasyfikowania i promowania uczniów;

5) do szczegółowego umotywowania rocznej oceny niedostatecznej z przedmiotu nauczania oraz umotywowania innych ocen klasyfikacyjnych na prośbę ucznia lub rodzica ucznia;

6) sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości nauczyciela;

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) prowadzenia dokumentacji szkolnej;

9) ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych badań lekarskich;

10) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i wykonywania jej uchwał;

11) udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego;

12) kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa wśród uczniów i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej;

13) sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami lub nauczycielami w okresie awansu zawodowego;

14) zastępowania innych nauczycieli zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole;

15) punktualnego rozpoczynania zajęć i terminowej realizacji zadań.

 36. Zadania wychowawcy

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Każdy wychowawca prowadzi swój oddział nieprzerwanie w klasach I-III i IV-VIII.
 3. Na umotywowany wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego, dyrektor szkoły może dokonać zmiany wychowawcy klasy.
 4. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces ich uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca, w celu realizacji zadań w szczególności:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje pracę wychowawczą i organizuje z uczniami i ich rodzicami różne formy życia społecznego, rozwijające uczniów i integrujące zespół uczniowski;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

 1. Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:

1) współpracy z rodzicami, diagnozowania sytuacji wychowawczej, analizowania kierunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i jej efektów;

2) zapoznania rodziców i uczniów z regulaminami i procedurami wewnętrznymi oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na ich podstawie;

3) ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie z kryteriami oceny zachowania ustalonymi w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego.

 1. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału, a w szczególności:

1) sprawdza wpisy do dziennika dotyczące danych osobowych ucznia;

2) stale kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny bieżące, oceny półroczne i końcowe);

3) przygotowuje półroczną i roczną informację o swoim oddziale oraz przedstawia ją radzie pedagogicznej;

4) uzupełnia arkusze ocen swoich uczniów;

5) wypełnia wymaganą dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;

6) wypisuje świadectwa szkolne;

7) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami;

8) sporządza, w uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym, opinie o uczniu na potrzeby uprawnionych do otrzymywania opinii instytucji oświatowych współdziałających ze szkołą na rzecz ucznia;

9) dokumentuje działania wychowawcze i współpracę z rodzicami.

 1. Wychowawca ma obowiązek poinformowania na piśmie rodziców i uczniów swojej klasy o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych – na co najmniej trzy tygodnie przed końcem półrocza, a także o przewidywanych ocenach rocznych ze wszystkich nauczanych w tej klasie zajęć edukacyjnych - na co najmniej trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.

9.Wychowawca ustala śródroczną lub roczną ocenę zachowania uczniom klasy (z uwzględnieniem opinii innych nauczycieli i uczniów swojej klasy).

 37. Organizacja i zadania zespołów nauczycielskich

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem go do użytku w szkole.
 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.
 3. Stałymi zespołami nauczycieli są:
 1. zespół nauczycieli uczących w oddziale przedszkolnym i klasach edukacji wczesnoszkolnej,
 2. zespół nauczycieli uczących w klasach IV – VIII.
 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 2. Zespoły spotykają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Do zadań zespołów nauczycielskich w szczególności należy:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korygowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie doboru programu nauczania;

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

3) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu ich wyposażenia;

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

5) inne zadania wynikające z przepisów prawa i z potrzeb szkoły.

 • 38. Zadania nauczyciela bibliotekarza
 1. Zakres nauczyciela bibliotekarza obejmuje w szczególności zadań:
 1. prawidłowy dobór i ewidencja zbiorów;
 2. organizacja i udostępnianie zbiorów;
 3. analiza stanu czytelnictwa uczniów;
 4. prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
 5. gromadzenie materiałów poglądowych do realizacji programów przysposobienia czytelniczego;
 6. opracowanie i realizacja planu pracy biblioteki z uwzględnieniem imprez służących inspiracji czytelnictwa wśród uczniów;
 7. współpraca z wychowawcami i nauczycielami, zwłaszcza w zakresie informacji o nowościach pedagogicznych;
 8. troska o estetyczne i funkcjonalne rozmieszczenie zbiorów i urządzenie biblioteki, dokonywanie zakupu książek w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły;
 9. dokumentowanie pracy własnej poprzez prowadzenie dziennika pracy biblioteki szkolnej i sprawozdań;

zabezpieczanie zbiorów i przeprowadzanie inwentaryzacji w bibliotece zgodni z odrębnymi przepisami;

 1. właściwe dysponowanie majątkiem biblioteki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ten majątek.

 39. Zadania pedagoga szkolnego

 1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
 1. udzielanie wsparcia uczniom, nauczycielom i rodzicom w ramach pomocy psychologiczno-
  - pedagogicznej, którą organizuje dyrektor szkoły;
 2. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i środowiskowych;
 3. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 4. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci;
 5. czuwanie nad kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji uczniów do badań pedagogiczno-psychologicznych;
 6. utrzymywanie stałych kontaktów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie poradnictwa zawodowego i przekazywanie informacji z tej placówki;
 7. wnioskowanie w razie potrzeby o kierowanie spraw uczniów zagrożonych niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich;
 8. wnioskowanie o pomoc materialną dla uczniów żyjących w trudnych warunkach materialnych;
 9. organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego;
 10. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych oraz udzielanie im pomocy i porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych lub w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
 11. prowadzenie i nadzorowanie we współpracy ze służbą zdrowia szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, paleniu tytoniu oraz współdziałanie w wychowaniu zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zapobieganiem narkomanii;
 12. diagnozowanie i dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w szkole oraz prezentowanie opracowań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 1. Pedagog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji Praw Dziecka.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
   1. rodzicami uczniów;
   2. poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
   3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
   4. innymi szkołami;
   5. innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 40. Zadania opiekuna świetlicy

 1. Do obowiązków opiekuna świetlicy w szkole należy w szczególności:

1) sprawowanie opieki i prowadzenie zajęć dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej;

2) prowadzenie dziennika zajęć;

3) realizowanie zadań zgodnie z planem pracy świetlicy;

4) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej;

5) organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno w pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka;

6) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów przez organizację stosownych zajęć w tym zakresie;

7) rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów;

8) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a w miarę potrzeb również z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz z innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w danym środowisku;

9) stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami.

 41. Zadania pracowników niepedagogicznych

 1. Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych szkoły, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

 42. Odpowiedzialność pracowników za uczniów

    1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły w ramach swoich zadań w szczególności odpowiedzialni są za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i odpoczynku uczniów szkoły.
    2. W celu zapewnienia właściwych warunków, o których mowa w ust. 1, nauczyciele i inni pracownicy szkoły współdziałają ze sobą, przekazując informację o wszystkich zauważonych brakach i zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem uczniów.
    3. Nauczyciele w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć sprawują bezpośrednią opiekę nad uczniami i odpowiadają za zdrowie i życie swoich uczniów.
    4. W celu zapewniania bezpieczeństwa w trakcie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury międzylekcyjne zgodnie z ustalonych harmonogramem, na podstawie Regulaminu pełnienia dyżurów międzylekcyjnych.
    5. Nauczyciele organizując wycieczki klasowe i inne imprezy szkolne odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych sobie uczniów, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami i regulaminami.

 

Rozdział 6

 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 • 43. Prawa i obowiązki uczniów
 1. Każdy uczeń ma prawo do:
 1. zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz do bezpiecznej organizacji wycieczki, biwaku, lub wyjścia poza szkołę;
 3. wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych;
 4. opracowania i uchwalenia składu i regulaminu działania samorządów na ogólnym zebraniu uczniów;
 5. wybrania spośród grona nauczycielskiego opiekuna samorządu uczniowskiego;
 6. sprawiedliwości i jawności w ocenianiu;
 7. poinformowania co do kryteriów i zasad, jakie każdy nauczyciel stosuje przy ocenianiu;
 8. znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli;
 9. najwyżej trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia( nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie);
 10. określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;
 11. zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
 12. znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych a także do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji;
 13. zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminie i w określonej formie;
 14. opiniowania oceny zachowania, jaką zamierza wystawić wychowawca klasy.
 1. Uczeń ma obowiązek:
 1. przestrzegać porządku ustalonego przez władze szkoły, wykonywać polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 2. respektować uchwały i programy swojego samorządu;
 3. starać się, w miarę swoich możliwości, uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce;
 4. uczyć się systematycznie;
 5. uzupełniać braki wynikające z absencji;
 6. brać aktywny udział w lekcji oraz przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji;
 7. okazywać szacunek innym osobom.
 1. Uczniowi zabrania się:
 1. samowolnego opuszczania szkoły w czasie zajęć objętych planem lekcji;
 2. samowolnego opuszczania swojego miejsca w trakcie lekcji.

 44. Nagrody i kary

 1. Szkoła stosuje nagrody i kary wobec uczniów.
 2. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia.
 3. Dla uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu oraz pracy społecznej przewiduje się nagrody. Są to:
 1. pochwała słowna nauczyciela wobec klasy,
 2. pochwała słowna dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów;
 3. umieszczenie nazwiska ucznia na tablicy samorządu uczniowskiego;
 4. list pochwalny władz szkoły skierowany do rodziców ucznia;
 5. nagrody rzeczowe za wybitne osiągnięcia ucznia w nauce, olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz pracy społecznej;
 6. świadectwo z wyróżnieniem w klasach IV-VIII. Świadectwo to otrzymuje uczeń, którego średnia ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi co najmniej 4,75 oraz uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 1. W szkole przewidziany jest następujący tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:
 1. zastrzeżenie może być wniesione do nauczyciela lub gremium przyznającego nagrodę;
 2. w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżenia, o którym mowa w punkcie 1), zastrzeżenie można wnieść do dyrektora szkoły.
 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, w szkole przewidziany jest następujący tryb składania skarg:
 1. skarga może być wniesiona do nauczyciela, w obecności którego doszło do naruszenia praw ucznia;
 2. w przypadku nieuwzględnienia skargi, o której mowa w punkcie 1), można wnieść skargę do wychowawcy klasy, a w ostatniej instancji - do dyrektora szkoły.
 1. W przypadku naruszania przez ucznia zasad obowiązujących w szkole mogą być w stosunku do niego stosowane następujące kary:
 1. upomnienie słowne wychowawcy klasy;
 2. upomnienie słowne wychowawcy wobec klasy;
 3. upomnienie słowne dyrektora;
 4. upomnienie słowne dyrektora wobec uczniów całej szkoły;
 5. nagana na piśmie z powiadomieniem rodziców ucznia;
 6. obniżenie oceny zachowania.
 1. Zanim zastosuje się karę wobec ucznia, przeprowadza się z nim rozmowę dyscyplinującą. Jeżeli ona nie poskutkuje, może być wymierzona kara.
 2. Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela, można odwołać się do osoby, która wymierzyła karę. Jeżeli osoba ta podtrzymuje karę, należy się odwołać do organu wyższego.
 3. Odwołanie powinno nastąpić na piśmie. Może ono kwestionować zarówno winę, jak i wysokość kary.
 4. Odwołania mogą wnosić: ukarany uczeń, pokrzywdzeni przez ukaranego, wychowawca, samorząd uczniowski.
 5. Odwołanie można wnosić w terminie 7 dni od daty przedstawienia uczniowi decyzji o karze.
 6. Organ, do którego wniesiono odwołanie, może zmienić wysokość kary lub uniewinnić ucznia, względnie przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia wymierzającemu karę w pierwszej instancji.
 7. Jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia, nie można w wyniku zastosowania procedury odwoławczej wymierzyć kary bardziej dotkliwej.
 8. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy:
 1. podjęte środki wychowawcze i zastosowanie uprzednio kary wobec ucznia nie przyniosły rezultatów w postaci poprawy zachowania;
 2. szkoła wykorzystała wszystkie możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia;
 3. przypuszcza się, że zmiana środowiska wpłynie na poprawę zachowania ucznia.

 45. Zasady usprawiedliwiania nieobecności

 1. Nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych mogą usprawiedliwić jedynie jego rodzice.
 2. Usprawiedliwienie to ma formę pisemną i musi zawierać: datę wystawienia i nieobecności, jej powód oraz czytelny podpis rodzica.
 3. Usprawiedliwienie może być wystawione również z użyciem dziennika elektronicznego.
 4. Usprawiedliwienie nieobecności powinien dostarczyć uczeń po powrocie do szkoły, nie później niż w ciągu jednego tygodnia od końca okresu nieobecności.
 5. Usprawiedliwienia wystawione po tym terminie nie będą honorowane, a nieobecność ucznia zostanie uznana za nieusprawiedliwioną.
 6. Zapisy ustępu 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych.
 7. Decyzję o zwolnieniu ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych może podjąć wychowawca klasy lub dyrektor szkoły.
 • 46. Strój ucznia
 1. Uczniowie zobowiązani są do zachowania na terenie szkoły schludnego i skromnego wyglądu.
 2. Z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz uroczystości szkolnych, uczniów obowiązuje ubiór galowy składający się z białej koszuli lub bluzki oraz granatowych lub czarnych spodni lub spódnicy.

 47. Zasady używania telefonów komórkowych

 1. Telefony komórkowe oraz inne urządzenia służące do rejestracji nagrań audio i wideo mogą być używane na terenie szkoły wyłącznie w celach dydaktycznych pod nadzorem nauczyciela.
 2. W celu kontaktu z rodzicami uczniowie mogą, w uzasadnionych przypadkach, korzystać z telefonu komórkowego po uzyskaniu zgody wychowawcy lub dyrektora szkoły.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. z wyłączeniem sytuacji opisanych w ust. 1 i 2.

 Rozdział 7

 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 • 48. Cele i zakres oceniania
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. Najistotniejszym celem procesu nauczania oraz oceniania jest chęć solidnego przygotowania uczniów do dalszej nauki i radzenia sobie w życiu.
 2. Osiągnięciu powyższego celu służą działania mające na celu:
 1. wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do uczenia się na wyższym poziomie;
 2. zapoznanie się ze sposobami efektywnego uczenia się;
 3. kształcenie uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmian;
 4. pomocy w odnalezieniu własnej drogi rozwoju;
 5. uczenia pracy zespołowej, komunikacji, celowego działania, systematyczności, odpowiedzialności za efekty własnej pracy.
 1. Najważniejszym celem oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji zwrotnej o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma ponadto na celu :
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 4. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w  szkole;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane, rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 1. Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom informacje o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:
 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • 49. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych w klasach I - III
 1. Oceny w klasach I-III oparte są na oznaczeniach cyfrowych i dotyczą opanowania bieżących umiejętności, jakie uczeń powinien osiągnąć.
 2. Ocena bieżąca może być wyrażona w formie pisemnej lub ustnej. Ocenę słowną otrzymuje uczeń natychmiast po wykonaniu określonego ćwiczenia, zadania lub odpowiedzi. Ocena pisemna wyrażona jest w skali od 1 do 6 z jednoczesnym ustnym komentarzem nauczyciela.
 3. Skala ocen pomocniczych w klasach I – III jest następująca:
 1. 1 [jedynka] –oznacza, że uczeń nie zdobył umiejętności z danego zakresu, ma duże trudności i nie robi postępów;
 2. 2 [dwójka] – oznacza, że dziecko z pomocą nauczyciela zdobyło konieczne umiejętności przewidziane programem nauczania;
 3. 3 [trójka] – dziecko posiada podstawowe umiejętności z danego zakresu, robi niewielkie postępy;
 4. 4 [czwórka] – oznacza, że uczeń osiągnął i poszerzył podstawowe umiejętności z danego zakresu i robi postępy;
 5. 5 [piątka] – oznacza, że uczeń w pełni osiągnął wszystkie umiejętności przewidziane programem nauczania i robi duże postępy;
 6. 6 [szóstka] – oznacza, że uczeń w pełni osiągnął wszystkie umiejętności, przejawia własną inicjatywę w zdobywaniu nowych, posługuje się zdobytymi umiejętnościami w sytuacjach problemowych;
 7. nb - uczeń nie był obecny na lekcji.
 1. Oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego ze ścisłym określeniem zakresu umiejętności ucznia, który został oceniony.
 • 50. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych w klasach IV - VIII
 1. W klasach IV – VIII stosuje się ocenę bieżącą umiejętności i postaw uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, stosując następującą skalę ocen:
 1. np – wartość liczbowa 0;
 2. bz – wartość liczbowa - 0;
 3. 1 - wartość liczbowa - 1;
 4. 1+ - wartość liczbowa – 1,5;
 5. 2 - wartość liczbowa -  2;
 6. 2+ - wartość liczbowa -  2,5;
 7. 3 - wartość liczbowa -  3;
 8. 3+ - wartość liczbowa -  3,5;
 9. 4 -wartość liczbowa -  4;
 10. 4+ - wartość liczbowa -  4,5;
 11. 5 - wartość liczbowa -  5;
 12. 5+ - wartość liczbowa – 5,5;
 13. 6- wartość liczbowa -  6;
 14. nb - bez wartości liczbowej.
 1. Oceny te oznaczają, że:
 1. np – oznacza, że uczeń nie wykonał zleconej pracy w podstawowym i dodatkowym terminie lub nie uczestniczył w sprawdzianie pisemnym w podstawowym i dodatkowym terminie, lub uzyskał ze sprawdzianu 0 punktów, lub nie odrobił pracy domowej więcej razy niż dopuszcza to przedmiotowy system oceniania;
 2. bz – oznacza, że uczeń nie prowadzi zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, lub w zeszycie ucznia nie ma więcej niż 50% notatek z lekcji, lub w zeszycie ćwiczeń nie ma więcej niż 50% zadań, które uczeń powinien wykonać na lekcji lub w domu;
 3. 1 - uczeń nie opanował umiejętności i wiedzy objętych daną formą kontroli, nie robi postępów;
 4. 2 – uczeń potrafi z pomocą wykonać polecenia, które są objęte daną formą kontroli, robi niewielkie postępy;
 5. 3 – uczeń opanował umiejętności i wiadomości objęte daną formą kontroli w stopniu zadowalającym, potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia o średnim stopniu trudności;
 6. 4– uczeń dysponuje wiedzą i umiejętnościami objętymi daną formą kontroli w stopniu dobrym. Jest zainteresowany problematyką danej edukacji. Jest aktywny na lekcjach, wykonuje zadania obowiązkowe;
 7. 5– uczeń dysponuje wiedzą i umiejętnościami objętymi daną formą kontroli. Jest bardzo aktywny podczas lekcji, dobrowolnie podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań;
 8. 6– uczeń posiada wiedzę i umiejętności w stopniu bardzo dobrym. Jest zainteresowany problematyką danej edukacji. Jest bardzo aktywny na lekcjach. Bardzo chętnie, z własnej inicjatywy podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań i realizuje projekty edukacyjne;
 9. nb - uczeń nie był obecny na lekcji, ocena nie jest wliczana do średniej.
 1. Oceny z „+” oznaczają, że uczeń spełnia już wymagania na daną ocenę, lecz nie osiągnął jeszcze umiejętności i wiadomości koniecznych na ocenę wyższą.
 2. Ocena bieżąca może być wyrażona w formie pisemnej lub ustnej. Ocenę słowną otrzymuje uczeń natychmiast po wykonaniu określonego ćwiczenia, zadania lub odpowiedzi. Ocena pisemna wyrażona jest w skali od 1 do 6 z jednoczesnym ustnym komentarzem nauczyciela.
 3. Nauczyciele klas IV - VIII opracowują przedmiotowe systemy oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawierające:
 1. tabelę, w której wymienione są wszystkie stosowane przez nauczyciela formy oceniania oraz  przypisana jest do nich odpowiednia waga, będąca  liczbą naturalną od 1 do 9;
 2. wymagania na poszczególne oceny;
 3. warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Zasady szczegółowe:
 1. przed klasyfikacją półroczną dokonuje się obliczenia średniej ważonej ocen uzyskanych przez ucznia w I półroczu roku szkolnego, a przed klasyfikacją końcoworoczną dokonuje się obliczenia średniej ważonej ocen uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego;
 2. uzyskane w ten sposób wyniki zamienia się na oceny klasyfikacyjne wg poniższej tabeli:

 

Wynik

Ocena klasyfikacyjna

1,74 i mniej

niedostateczna

1,75 – 2,74

dopuszczająca

2,75 – 3,74

dostateczna

3,75 – 4,74

dobra

4,75 – 5, 74

bardzo dobra

5,75 i więcej

celująca

 

 1. uzyskana w ten sposób ocena jest odpowiednio oceną półroczną lub końcoworoczną;
 2. wagę poszczególnych kategorii oceniania określa nauczyciel w przedmiotowych zasadach oceniania.
 1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
 1. Wypowiedzi ustne:
 1. wypowiedzi obejmujące zakres trzech ostatnich tematów - dialog, streszczenie, rozwiązanie zadania, omówienie zagadnienia, dłuższa wypowiedź,
 2. głos w dyskusji, wypowiedź na lekcji,
 3. recytacja, prezentacja,
 4. zadania domowe;
 1. Wypowiedzi pisemne:
 1. praca klasowa, sprawdzian,
 2. testy kompetencji, diagnozy, egzaminy próbne,
 3. kartkówki (obejmują trzy ostatnie tematy lekcyjne),
 4. dyktanda - pisanie ze słuchu lub z pamięci,
 5. zadania domowe,
 6. praca na lekcji;
 1. działania praktyczne:
 1. inscenizacja,
 2. praca w grupie,
 3. realizacja projektu,
 4. prace nadobowiązkowe uzgodnione z nauczycielem, np. gazetki, albumy, plakaty, pomoce dydaktyczne, itp..
 1. Przy ocenianiu prac pisemnych:
 1. obowiązuje skala procentowa:
 1. (0%- 29%) – niedostateczny,
 2. (30%- 49%) – dopuszczający,
 3. (50%- 74%) – dostateczny,
 4. (75% - 89%) – dobry,
 5. (90%-95%)– bardzo dobry,
 6. (96%- 100% - celujący;
 1. Jeżeli wynik pracy ucznia plasuje się w górnej granicy skali procentowej, wówczas do oceny dopisany jest „+”.
 1. W przypadku plastyki, muzyki, zajęć komputerowych lub informatyki oraz zajęć wychowania fizycznego sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia ma przede wszystkim formę zadań praktycznych
 2. Nie przeprowadza się następnej formy pisemnej sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów bez ocenienia przeprowadzonego wcześniej sprawdzianu, z wyłączeniem kartkówek.
 3. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jedną pracę klasową lub sprawdzian.
 4. Liczba prac klasowych lub sprawdzianów w ciągu tygodnia nie może przekraczać trzech.
 5. O dacie przeprowadzenia pracy klasowej lub sprawdzianu uczniowie powinni być powiadomieni co najmniej na tydzień przed planowanym terminem z adnotacja w dzienniku elektronicznym.
 6. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne oraz nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek po całodziennej lub kilkudniowej wycieczce.
 7. Po usprawiedliwionej nieobecności, w zależności od czasu jej trwania, uczeń ma prawo:
 1. w pierwszym dniu, po nieobecności trwającej co najmniej tydzień, nie odrobić pisemnych prac domowych. Przez kolejne dwa dni nauki powinien nadrobić zaległości i uzupełnić materiał. W tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości;
 2. W dniu powrotu do szkoły, po nieobecności trwającej krócej niż tydzień, ma prawo być nieprzygotowany do zajęć odbywających się w danym dniu, z wyjątkiem prac klasowych i sprawdzianów zapowiedzianych przed nieobecnością.
 1. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu pisemnego, na którym nie był z przyczyn usprawiedliwionych, w terminie dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły, a prace klasowe z języka polskiego - w terminie trzech tygodni.  
 2. Termin i formę zaliczenia tego sprawdzianu ustala nauczyciel i informuje o nim uczniów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Uczeń nie ma prawa zaliczać sprawdzianu pisemnego, jeżeli nie uczestniczył w nim z przyczyn nieusprawiedliwionych.
 4. W przypadku niedopełnienia obowiązku zaliczenia w wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje ocenę ,, np,, .
 5. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny z prac pisemnych, z wyłączeniem kartkówek.
 6. Poprawy dokonuje się w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty oddania i omówienia pracy, w formie ustalonej przez nauczyciela.
 7. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia, termin poprawy wyznacza nauczyciel przedmiotu.
 8. Warunki poprawy ustala nauczyciel, a uzyskana ocena jest wpisywana do dziennika, nawet jeśli jest niższa od poprzedniej.
 9. Uczeń zobowiązany jest do poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, testu lub wypracowania z języka polskiego w ciągu dwóch tygodni od daty jego oddania.

 51. Jawność ocen i zasady przekazywania informacji o ocenach

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciel informuje ucznia i jego rodzica o uzyskanej ocenie cząstkowej poprzez wpis do dziennika elektronicznego. Ponadto szczegółowe informacje dotyczące postępów w nauce lub ich braku przekazywane są drogą mailową, podczas dni otwartych, wywiadówek i rozmów indywidualnych. Termin dni otwartych ustala się corocznie we wrześniu i podaje do wiadomości rodzicom na zebraniu ogólnym.
 3. Uczeń i jego rodzice mają prawo do wglądu w sprawdzone i ocenione prace pisemne, które przechowuje nauczyciel przedmiotu do zakończenia roku szkolnego.
 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane w szkole przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot zainteresowanemu uczniowi lub jego rodzicom.
 5. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel uzasadnia ocenę. Dla umożliwienia bieżącego informowania  o pracy ucznia nauczyciel gromadzi informacje. Są to:
 1. oceny bieżące w dzienniku;
 2. wyniki testów kompetencji;
 3. prace ucznia;
 4. w klasach I-III szkoły podstawowej zapis oceny bieżącej umieszczany jest w zeszytach, na kartach pracy i w dziennikach.
 1. Na trzy tygodnie przed zakończeniem pierwszego półrocza lub zajęć dydaktycznych, wychowawca informuje uczniów o przewidywanych śródrocznych lub rocznych ocenach zachowania.
 2. Na trzy tygodnie przed końcem pierwszego półrocza lub przed zakończeniem zajęć dydaktycznych nauczyciel informuje uczniów o przewidywanej  śródrocznej lub rocznej ocenie z prowadzonych przez niego zajęć edukacyjnych.
 3. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę z zajęć edukacyjnych zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania.
 4. Informacje o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych oraz o przewidywanych ocenach rocznych przekazywane są uczniom przez wychowawcę na piśmie za pokwitowaniem. Mają one charakter zbiorczej informacji – wydruku z dziennika podpisanego przez wychowawcę.

10.Rodzicom uczniów, którym wystawiono przewidywaną roczną ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych lub naganną ocenę zachowania, wysyła się informację listem poleconym.

52. Zasady oceniania zachowania

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się, począwszy od klasy czwartej, według następującej skali:
 1. wzorowe;
 2. bardzo dobre;
 3. dobre;
 4. poprawne;
 5. nieodpowiednie;
 6. naganne.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, należy uwzględnić ich wpływ na jego zachowanie w oparciu o odpowiednią dokumentację.
 2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 3. Przy formułowaniu oceny opisowej zachowania wychowawca powinien uwzględnić uwagi, które otrzymali uczniowie w czasie półrocza.
 4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
 1. oceny z zajęć edukacyjnych;
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
 2. Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje wyjściowo 100 punktów. W ciągu półrocza uczeń może uzyskać za swoje zachowanie punkty dodatnie za pochwały i punkty ujemne za uwagi negatywne.
 3. Zależność oceny zachowania od ilości uzyskanych punktów:
 1. Od -∞ do 50 - naganna;
 2. Od 51 do 80 pkt. - nieodpowiednia;
 3. Od 81 do 100 pkt. - poprawna;
 4. Od 101 do 120 pkt. - dobra;
 5. Od 121 do 150 pkt. - bardzo dobra;
 6. powyżej 150 pkt. – wzorowa.
 1. Ocenę z pierwszego półrocza stanowi suma uzyskanych w tym okresie przez ucznia punktów.
 2. Ocenę końcową (roczną) zachowania stanowi suma punktów uzyskanych w roku szkolnym.
 3. Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia mimo wystarczającej liczby punktów, jeśli otrzymał uwagi negatywne za:
 1. palenie papierosów poza szkołą;
 2. picie alkoholu poza szkołą;
 3. zachowanie zagrażające zdrowiu lub życiu własnemu i innych;
 4. ubliżanie innemu członkowi społeczności szkolnej.
 1. Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż naganna, jeżeli otrzymał uwagę za:
 1. kradzieże, wymuszenia, pobicia, posiadanie lub używanie narkotyków i inne czyny karalne;
 2. palenie papierosów w szkole lub na wycieczce organizowanej przez szkołę;
 3. picie alkoholu w szkole lub na wycieczce organizowanej przez szkołę;
 4. mobbing wobec innego członka społeczności szkolnej;
 5. fałszowanie dokumentów.
 1. Nauczyciele dokonują wpisów uwag negatywnych i pochwał każdego ucznia w dzienniku lekcyjnym.
 2. Na pierwszej godzinie wychowawczej nowego miesiąca odbywa się podsumowanie zachowania uczniów. Wychowawca klasy analizuje wpisy w dzienniku i przyznaje lub odejmuje punkty.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania punktów za pochwały i uwagi negatywne reguluje zarządzenie dyrektora szkoły.

 53. Zasady dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów

 1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w §48 pkt 1 dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;
 4. który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1) - 3), a jest objęty pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 5. posiadającego opinie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.
 1.  Opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.  
 2. Nauczyciele mają obowiązek opracowania indywidualnego przedmiotowego systemu oceniania dla ucznia posiadającego taką opinię lub orzeczenie. Wymagania na poszczególne oceny powinny uwzględniać wskazania i zalecenia poradni, możliwości ucznia oraz jego zaangażowanie.
 3. Wychowawca ma obowiązek wpisać w dzienniku stwierdzone deficyty na podstawie orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.
 4. Uczeń, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe, objęty jest systemem pomocy psychologiczno-pedagogicznej opisanym w niniejszym dokumencie.
 5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym edukacja odbywa się w oparciu o odrębną podstawę programową.
 6. Uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują wyłącznie oceny opisowe (cząstkowe i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne) z wyjątkiem oceny z przedmiotu religia/etyka.
 7. Cząstkowe oceny opisowe u ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym są dokumentowane w dzienniku prowadzonym dla tego ucznia.
 8. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów.
 9. Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

 54. Zasady oceniania z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2. W przypadku wychowania fizycznego bierze się również pod uwagę systematyczny i aktywny udział ucznia w zajęciach i działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 • 55

Zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ustępie 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

56. Zasady klasyfikowania uczniów

 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania i wystawieniu oceny klasyfikacyjnej.
 2. Ocena wystawiona na drugie półrocze jest oceną roczną. Ocena roczna wystawiana jest za pracę w pierwszym i drugim półroczu.
 3. Ocenę śródroczną/roczną wystawia nauczyciel zajęć edukacyjnych lub - w szczególnie uzasadnionych wypadkach (np. długotrwała nieobecność nauczyciela) - inny upoważniony do tego przez dyrektora szkoły nauczyciel.
 4. Do wystawienia oceny śródrocznej/rocznej muszą być :
 1. przy jednej godzinie zajęć w tygodniu w ciągu półrocza - minimum 3 oceny cząstkowe

z różnych obszarów;

 1. przy dwóch i więcej godzinach w tygodniu w ciągu półrocza - minimum 4 oceny cząstkowe z różnych obszarów.
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną, zobowiązany jest do zaliczenia materiału w formie, zakresie i terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń, który nie dopełnił tego obowiązku, otrzymuje ocenę niedostateczną za niezaliczony zakres materiału z oznaczoną wcześniej wagą.
 2. Uczeń, u którego - w wyniku klasyfikacji śródrocznej - stwierdzono, że poziom jego osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, może uzupełnić braki podczas zajęć wyrównawczych, konsultacji, spotkań indywidualnych.
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą  roczną/śródroczną ocenę klasyfikacyjną.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i  uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
 6. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy czwartej do klasy ósmej, ustala się w stopniach według następującej skali:
 1. stopień celujący - 6;
 2. stopień bardzo dobry - 5;
 3. stopień dobry - 4;
 4. stopień dostateczny - 3;
 5. stopień dopuszczający - 2;
 6. stopień niedostateczny - 1.
 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, zapisanymi na świadectwie szkolnym.
 2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I - III uwzględnia: wkład pracy i wysiłek dziecka, poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, jego rozwój fizyczny i emocjonalno - społeczny oraz zachowanie.
 3. Ocena opisowa wskazuje również potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 4. Oceny opisowej ucznia dokonuje wychowawca danej klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego w następujących terminach:
 1. pierwsza ocena - na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej; ocena ta jest oceną klasyfikacyjną śródroczną;
 2. druga ocena – na tydzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej; ocena ta jest roczną oceną klasyfikacyjną.
 1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena śródroczna wyników nauczania przekazywana jest rodzicom w formie pisemnej, jako wskazówki i zalecenia dla ich dziecka do dalszej nauki.
 2. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele klas I - III i IV - VIII, prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

57. Promowanie uczniów

 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli został sklasyfikowany i jego osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie.
 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 55 ust. 11. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem § 55 ust. 11.
 4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 5. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym, postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

58. Warunki i tryb otrzymania ocen rocznych wyższych niż przewidywane

 1. Uczeń ma prawo wnioskować o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena z zajęć edukacyjnych tylko w sytuacji, gdy do wyższej oceny zabrakło mu mniej niż 0,3.
 2. Swój wniosek uczeń składa na piśmie do wychowawcy klasy w ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji o przewidywanych ocenach. Wychowawca przekazuje go nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne, których wniosek dotyczy.
 3. Nauczyciel, uwzględniając wymagania programowe i specyfikę zajęć edukacyjnych, ustala zadania, których wykonanie umożliwi uczniowi uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana.
 4. Jeżeli uczeń wykona zadania, otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną o jeden stopień wyższą niż przewidywana. W przeciwnym wypadku ocena przewidywana staje się roczną oceną klasyfikacyjną.
 5. Wychowawcy i nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne są zobowiązani do dokumentowania przebiegu procedury uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dokumenty te muszą być przechowywane co najmniej do początku następnego roku szkolnego.
 6. Uczniowi i jego rodzicowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły od wystawionej przez nauczyciela/wychowawcę rocznej lub półrocznej oceny klasyfikacyjnej
  z zajęć edukacyjnych lub zachowania, jeżeli zostały one ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia zajęć.
 7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania następuje w terminie pięciu dni od zgłoszenia zastrzeżenia.
 8. Poprawy ocen dokonuje się w obecności dyrektora, nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, nauczyciela tego samego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego. Nauczyciel uczący ucznia może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach.
 9. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z wyłączeniem oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.
 10. Rodzic ma prawo do uczestniczenia w poprawie jako obserwator.
 11. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania powołana komisja, w skład której wchodzą: dyrektor, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog/ psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół.

59. Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 1. realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;
 2. uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców ucznia.
 4. Wniosek taki musi zostać złożony przed końcem roku szkolnego.
 5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 - 1), przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 6. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 - 2) dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
 1. dyrektor szkoły;
 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. Zadania egzaminacyjne opracowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 - 2), oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.
 5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 - 2) - skład komisji;
 3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
 6. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „nieklasyfikowany”, „-a”.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 22.
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 22.
 6. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia, o których mowa, można zgłaszać od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie do 2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 7. Dyrektor niezwłocznie przeprowadza analizę dokumentacji dotyczącej klasyfikacji ucznia.
 8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 24 - 1) § 53, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 3. W skład komisji, o której mowa w ust. 24 § 53, wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez niego – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub pokrewne  zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

  1. dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca klasy,
  3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  4. pedagog i psycholog - jeśli są zatrudnieni w szkole,
  5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  6. przedstawiciel rady rodziców.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 27 - 1) b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos  przewodniczącego komisji.
 3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
  2. skład komisji (imiona i nazwiska członków),
  3. termin sprawdzianu,
  4. imię i nazwisko ucznia,
  5. zadania (pytania) sprawdzające,
  6. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

     1. skład komisji (imiona i nazwiska członków),
     2. termin posiedzenia komisji,
     3. imię i nazwisko ucznia,
     4. wynik głosowania,
     5. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 4. Przepisy pkt. 22 -33 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego; termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

60. Procedura egzaminu poprawkowego

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Wniosek o egzamin poprawkowy składają na piśmie rodzice ucznia w ciągu trzech dni od klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno - wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez niego - jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 - 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne; powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 2. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 3. termin egzaminu poprawkowego;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 11.
 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

61. Ukończenie szkoły podstawowej

 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej w klasie VIII otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne
  i jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu ósmoklasisty.
 2. Uczniowi , który uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się roczne oceny klasyfikacyjne oceny z obydwu tych przedmiotów.
 4. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 5. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
 6. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania wiadomości i umiejętności, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

Rozdział 8

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

62. Ceremoniał szkoły

  1. Szkoła używa pieczęci i stempli urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza posiada własne logo.
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza posiada własny sztandar i hymn.
  4. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru wymagają obecności pocztu sztandarowego.
  5. Podczas uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy.
  6. W uroczystościach i imprezach szkolnych może brać udział cała społeczność szkolna.

 63. Zasady przechowywania dokumentacji

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 64. Zmiany statutu

 1. Statut szkoły zostaje uchwalony przez radę pedagogiczną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków.
 2. Zmiany w statucie mogą nastąpić na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego.
 3. Zmiany statutu zostają zatwierdzone przez radę pedagogiczną zgodnie z ust. 1.
 4. Statut szkoły obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców oraz innych pracowników szkoły.
 5. Statut jest dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

 Statut uchwalono Uchwałą Rady Pedagogicznej 30 listopada 2017 roku.