ZARZĄDZENIE nr 3/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia
w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas  zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2.

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) zalicza się zajęcia realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 3.

 1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik,
  o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:
  1. zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty, wydanym na podstawie § 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia,
  2. nauczyciel zapewnił uczniom, a w przypadku uczniów klas I-III ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,
  3. nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów
   w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce,
   a także uzyskiwanych przez niego ocenach,
  4. nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej prowadzący zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnia każdemu uczniowi możliwość konsultacji z nauczycielem w godzinach, których nauczyciel przesyła materiały, ćwiczenia do wykonania przez ucznia,
  5. nauczyciel pedagog udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno- pedagogiczną,
   w szczególności w drodze telefonicznej -w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia,
  6. h) nauczyciel, który ma powierzone obowiązki wychowawcy realizuje te obowiązki poprzez stały kontakt z uczniami i ich rodzicami oraz innymi nauczycielami, reagowanie na bieżące potrzeby
   i problemy związane z kształceniem zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust. 1 lit.c następuje z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności dziennika elektronicznego i-Dziennik, poczty elektronicznej, komunikatorów,
 3. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

§ 4.

 Zajęcia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone w grupach lub indywidualnie, przy czym, liczba godzin zajęć prowadzonych indywidualnie nie może być wyższa niż 50% zajęć ogółem prowadzonych w danej klasie  w  okresie  zawieszenia zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej, z przyczyn, o których mowa w § 1 zarządzenia. Zastrzeżenie nie dotyczy nauczycieli, o których mowa  w § 3 ust. 1 lit. d, e.

§ 5.

 Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej.

§ 6. 

 • Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej i w dzienniku
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020

Dyrektor szkoły

mgr Dorota Adamska