ZARZĄDZENIE nr 2/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza

w Klwatce Królewskiej

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie: organizacji i realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U.2020 poz.493),
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 492)

zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następujące obowiązki nauczycieli oraz specjalistów w związku z organizacją i realizacją zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość zgodnie
  z przygotowanym harmonogramem zajęć od środy 25.03.2020 r. do odwołania.
 2. Nauczyciele mają obowiązek codziennego logowania się do systemu i-Dziennik oraz codziennego sprawdzania poczty elektronicznej.
 3. Przy zdalnym nauczaniu nauczyciele mogą posiłkować się licznymi platformami, stronami edukacyjnymi, pocztą elektroniczną, wiadomościami telefonicznymi, aplikacjami: Messenger, WhatsApp, Facebook. Wykorzystywane narzędzia i programy muszą być ogólnodostępne i bezpłatne.
 4. Nauczyciele przygotowują, dostosowany do specyfiki kształcenia na odległość, rozkład realizowanego materiału oraz tematykę zajęć uwzględniając przede wszystkim możliwość realizacji podstawy programowej, oraz opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej wydawane dla konkretnych uczniów. Dostosowane rozkłady materiału nauczyciele przesyłają do dyrektora szkoły w formie elektronicznej.
 5. Monitorowanie postępów uczniów w nauce odbywa się poprzez uzyskiwanie od uczniów zadanych prac przesłanych w formie wiadomości, e-maili, scanów, filmików, rozmów na czacie, itp.. Uzyskiwane oceny wpisywane są na bieżąco do dziennika elektronicznego i-Dziennik.
 6. Nauczyciele ustalają i przekazują rodzicom sposób bezpośredniego kontaktu. Zalecam dyżur przy telefonie w określonych godzinach dla konkretnego oddziału klasowego, lub kontakt w konkretnych godzinach dla konkretnych oddziałów
  z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów.
 7. Nauczyciele na bieżąco dokumentują swoją działalność związaną z kształceniem na odległość poprzez wpisy w i-Dzienniku
  z realizowanych działań, zajęć oraz szkoleń.
 8. Nauczyciele realizują działania związane z kształceniem na odległość w podstawowym wymiarze etatu odpowiednim dla konkretnego stanowiska i wymiaru zatrudnienia.
 9. Nauczyciele specjaliści oraz pedagog szkolny pozostają w gotowości do pracy. Swoją gotowość potwierdzają codzienną informacją do dyrektora szkoły (kontakt telefoniczny, e-mailowy, lub poprzez i-Dziennik.)
 10. Nauczyciele prowadzący zajęcia z rewalidacji z uczniami z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w porozumieniu
  i kontakcie z rodzicami tych uczniów.
 11. Nauczyciele wychowawcy koordynują kształcenie na odległość i przede wszystkim nadzorują udział uczniów w zajęciach.
  W przypadku stwierdzenia niesystematycznego udziału uczniów w zajęciach nauczyciele uczący niezwłocznie zgłaszają to wychowawcy, a ten wyjaśnia przyczynę z rodzicami ustalając jednocześnie, w razie konieczności, inne sposoby komunikacji. Jeśli działania nie przynoszą skutku wychowawca niezwłocznie informuje dyrektora szkoły oraz pedagoga szkolnego o nieskuteczności swoich działań.
 12. W przypadku braku możliwości uczestnictwa ucznia w kształceniu na odległość z przyczyn technicznych (brak dostępu do komputera, smartfona lub brak dostępu do internetu) nauczyciele uczący ucznia przygotowują i przesyłają do szkoły materiały do pracy w wersji papierowej. Rodzic ucznia informowany jest o konieczności odbioru materiałów oraz o konieczności ich oddania po opracowaniu przez ucznia do szkoły.

§2

 1. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele muszą pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
 2. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

 §3

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli klas I- III oraz nauczyciela oddziału „0” do poinformowania rodziców uczniów o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu np. z wykorzystaniem dostępnych podręczników.

 §4

 1. Dyrektor szkoły zachęca uczniów, rodziców i nauczycieli do wykorzystania znajdujących się materiałów edukacyjnych na platformie www.e-podręczniki.pl i wykorzystania ich do pogłębiania wiedzy oraz do realizowania zadań edukacji zdalnej.
 2. Dyrektor Szkoły informuje, że platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne.
 3. Wszystkie treści dostępne na platformie www.e-podręczniki.pl są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania.

  §5

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnej pracy w zespołach przedmiotowych i udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom, rodzicom i uczniom w celu realizacji kształcenia na odległość.

  §6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                       Dyrektor szkoły

mgr Dorota Adamska