Regulamin funkcjonowania

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej 

w czasie epidemii związanej z COVID-19

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Spis treści

 1. Cel regulaminu
 2. Informacje ogólne na temat koronawirusa
 • Organizacja zajęć i pracy w szkole
 1. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 2. Gastronomia
 3. Profilaktyka dotycząca postępowania uczniów ich rodziców oraz nauczycieli, pracowników szkoły:
 4. Profilaktyka dotycząca postępowania uczniów szkoły
 5. Profilaktyka dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły
 6. Profilaktyka dotycząca postępowania pracowników pedagogicznych szkoły
 7. Profilaktyka dotycząca postępowania pracowników niepedagogicznych szkoły
 8. Profilaktyka dotycząca postępowania dyrektora szkoły
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

      9. Pozostałe zagadnienia

ROZDZIAŁ I        Cel regulaminu

Regulamin ma na celu:

 1. zapewnienie higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz ochronę przed rozprzestrzenieniem się choroby;
 2. ustalenie zasad postępowania profilaktycznego w związku z zachorowaniami z powodu koronawirusa, aby zdrowi uczniowie/pracownicy szkoły nie byli narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się od osoby chorej;
 3. określenie zasad postępowania w przypadku potwierdzonego w szkole zachorowania z powodu koronawirusa.
 4. zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19

 

ROZDZIAŁ II      Informacje ogólne na temat koronawirusa

1. Koronawirus przenosi się:

 • bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia, mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Odległość min. 1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
 • pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku - kilkunastu godzinach.

2. Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową, dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

 

ROZDZIAŁ III       Organizacja zajęć i pracy w szkole

 Od 1 września 2020 r. uczniowie wszystkich klas oraz uczniowie z oddziałów przedszkolnych biorą udział w stacjonarnych zajęciach dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani wyłącznie przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły, zobowiązani są do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść do przestrzeni wspólnej szkoły w wyjątkowych sytuacjach, zachowując poniższe zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Szkoła ogranicza przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych przez pracowników szkoły obszarach.
 10. Wejście do szkoły jest otwierane w godz. 7.00 - 8.30 oraz 12.00 - 15.00, poza tymi godzinami wejście jest zamknięte na klucz.
 11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego w miarę możliwości.
 12. Zapewniony jest sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez skorzystanie ze wskazanego przez rodzica/opiekuna numeru telefonu.
 13. Szkoła posiada termometr bezdotykowy i używa go w uzasadnionych przypadkach. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą temperaturę ciała (36,6), ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą.
 14. W szkole, zajęcia oraz przerwy w zajęciach organizowane są w taki sposób, aby możliwe było zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły oraz ograniczenie częstej zmiany pomieszczeń i gromadzenia się uczniów na terenie szkoły. W tym celu:
 15. uczniowie poszczególnych klas mają przypisaną salę lekcyjną, w której przebywają podczas realizacji większości zajęć zaplanowanych dla danej klasy;
 16. uczniowie mają obowiązek noszenia masek w czasie przerw;
 17. uczniowie, po wejściu do sali lekcyjnej i zajęciu swojego miejsca, mogą zdjąć maskę, ale gdy zbliżają się do nauczyciela, wtedy ponownie ją zakładają;
 18. uczniowie mają stałe i niezmienne miejsca w sali lekcyjnej, ustalane na początku roku szkolnego;
 19. nauczyciele realizują zajęcia w kolejnych salach lekcyjnych;
 20. po każdej przeprowadzonej lekcji, biurko oraz komputer nauczyciela są dezynfekowane, a sala lekcyjna wietrzona;
 21. podczas przerw, uczniowie poszczególnych klas przebywają wyłącznie na korytarzu w pobliżu swojej sali lekcyjnej lub na świeżym powietrzu jeśli pogoda na to pozwoli;
 22. podczas przerw, dwóch nauczycieli dyżuruje na górnym korytarzu oraz dwóch - na dolnym korytarzu szkoły;
 23. zajęcia informatyczne odbywają się w sali nr 8, a po ich zakończeniu, sala jest każdorazowo dezynfekowana i wietrzona;
 24. zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej lub na obiektach sportowych znajdujących się na terenie szkoły;
 25. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, usuwamy lub uniemożliwiamy do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć czyścimy lub dezynfekujemy.
 26. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli w danej sali jest taka możliwość. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 27. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 28. Wietrzymy sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 29. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, wychowawcy.
 30. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczamy ćwiczenia i gry kontaktowe.
 31. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach pilnujemy, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka dbają o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
 32. Wszyscy uczniowie przebywający w szatni zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa maseczkami.
 33. W boksie szatni może przebywać jednorazowo 12 osób. W miarę możliwości wykorzystujemy co drugi wieszak.
 34. Dzieci z oddziałów przedszkolnych: 6-latki oraz 4,5-latki rozpoczynają zajęcia od godziny 8.15 i mogą korzystać z szatni od godz. 7.50
 35. Zajęcia świetlicowe odbywają się w różnych salach dydaktycznych Nauczyciel prowadzący i uczniowie stosują się do wytycznych zawartych w regulaminie pracy świetlicy szkolnej.
 36. Personel kuchenny i pracownicy obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.
 37. W szkole ustalono i upowszechniono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 38. Uczniowie korzystają z biblioteki zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie

 

ROZDZIAŁ IV      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 
 2. Pracownicy szkoły obowiązkowo dopilnowują, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 3. Regularnie myjemy ręce wodą z mydłem oraz dopilnowujemy, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Dyrektor szkoły monitoruje dokonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 6. Personel sprzątający na bieżąco dba o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 7. Szkoła zapewnia pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych. Wrzucamy je do pojemników na odpady mieszane.

ROZDZIAŁ V       Gastronomia

Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. W naszej szkole jest to jadalnia. Osoby z niej korzystające przestrzegają regulaminu.  

 

ROZDZIAŁ VI    Profilaktyka dotycząca postępowania uczniów ich rodziców  oraz nauczycieli, pracowników szkoły:

 1. Profilaktyka dotycząca postępowania uczniów szkoły:
 • Wszyscy uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami, regulaminami oraz zasadami i stosowania się do nich.
 • Każdy uczeń, wchodząc do klasy, obowiązkowo myje ręce według wywieszonych instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego.
 • Podczas kaszlu i kichania uczniowie zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucają chusteczkę do zamkniętego kosza i myją ręce używając mydła i wody lub dezynfekują je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 • Unikają dotykania oczu, nosa i ust, ponieważ dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może powodować przeniesienie się wirusa.
 • Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły.

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny. Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Nosić maseczkę ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

 • Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
 • Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus starannie stosujemy podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostajemy w domu do czasu powrotu  do zdrowia.
 • Dbamy o odporność, wysypiamy się, dbamy o kondycję fizyczną i racjonalne odżywianie.
 • Nie pijemy picia z nikim innym z tej samej butelki, nie dajemy „gryza” jedzenia nikomu, nie częstujemy nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę).
 1. Profilaktyka dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły:
 • Wszyscy rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami i regulaminami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 obowiązującymi w szkole oraz bezwzględnego ich przestrzegania.
 • Przyprowadzają do szkoły wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych.
 • Nie przyprowadzają do szkoły dzieci, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają na kwarantannie lub izolacji.
 • W momencie złego samopoczucia dziecka rodzic natychmiast zgłasza fakt wychowawcy, w wyniku jego nieobecności nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka.
 • Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu rąk na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust; zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania lub kaszlu.
 • Rodzice przypominają dziecku, że ma ono zachować bezpieczną odległość, co najmniej 1,5 m odległości od drugiej osoby.
 • Dziecka mającego gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus lub po kontakcie z osobą chorą, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – rodzic NIE powinien posyłać do szkoły.

Rodzic niezwłocznie zasięga pomocy medycznej – udaje się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny. Pamięta przy tym, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Stosuje środki ochrony ust i nosa, które stanowią  pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

 • W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 • U dziecka chorego i mającego bardzo złe samopoczucie, które nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miało kontaktu z osobą zarażoną – NIE należy od razu podejrzewać u niego zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o zdrowie dziecka NIE należy posyłać go do szkoły, pozostawić w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
 • Dziecko mające łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miało kontaktu z osobą zarażoną, starannie stosowało podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk, należy pozostawić w domu do czasu powrotu do zdrowia.
 • Zapobiegamy innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
 • Dbamy o odporność dziecka - wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
 • Rodzic przypomina dziecku, żeby nie piło picia z nikim innym z tej samej butelki, nie dawało „gryza” jedzenia nikomu, nie częstowało nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę).
 • Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów oraz wiadomości ze szkoły umożliwiając dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.
 1. Profilaktyka dotycząca postępowania pracowników pedagogicznych szkoły:

 3.1. Nauczyciele przychodzą do pracy zdrowi, bez jakichkolwiek oznak chorobowych.

3.2. Wychowawca klasy ma obowiązek porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; zasad profilaktyki przed zarażeniem koronawirusem, zapisując tę lekcję w dzienniku lekcyjnym klasy.

3.3. Nauczyciele dbają o pozytywny przekaz wiadomości w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.

3.4. Nauczyciele prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, właściwego zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, nie dotykania ust, nosa i oczu. Monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji i sami się do nich stosują.

3.5. W momencie złego samopoczucia dziecka nauczyciel/ wychowawca natychmiast zgłasza fakt dyrektorowi szkoły, zaprowadza dziecko do gabinetu medycznego i wzywa rodzica.

3.6. Nauczyciel przypomina uczniom i sam stosuje się do zasady zachowania bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 m odległości od innych osób. Zapobiega organizowaniu większych skupisk dzieci w jednym miejscu.

3.7. W okresie zachorowalności na chorobę zakaźną nauczyciele nie organizują żadnych wyjść poza teren szkoły..

3.8. Nauczyciel przypomina uczniom, żeby nie pili picia z nikim innym z tej samej butelki, nie dawali „gryza” jedzenia nikomu, nie częstowali nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę).

3.9. Nauczyciel, będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z zagranicy lub po kontakcie z osobą chorą, jeśli nie upłynęło 14 dni – NIE powinien przychodzić do szkoły.

Nauczyciel niezwłocznie zasięga pomocy medycznej – udaje się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny. Pamięta przy tym, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Stosuje środki ochrony ust i nosa, które stanowią  pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

W przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora, a ten zawiadamia rodziców.

3.10. Chory nauczyciel lub mający bardzo złe samopoczucie, który nie podróżował  do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miał kontaktu z osobą zarażoną – NIE powinien od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości  o swoje zdrowie i innych NIE powinien przychodzić do szkoły, powinien pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

3.11. Nauczyciel mający łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miał kontaktu z osobą zarażoną powinien starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

3.12. Zapobiegamy innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.

3.13. Dbamy o odporność - wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

 1. Profilaktyka dotycząca postępowania pracowników niepedagogicznych szkoły:

4.1. Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, sanitariatów i ich wyposażenia.

4.2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.

4.3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki włączniki światła, uchwyty, krzesełka, blaty stolików, zabawki, wszelkie wyposażenie, podłogi ciągów komunikacyjnych, parapety, listwy przypodłogowe. Do dezynfekcji stosuje się odpowiednie środki dezynfekcyjne i detergenty.

4.4. Wietrzą pomieszczenia szkolne, w których nie odbywają się zajęcia w danym momencie.

4.5. W miarę możliwości ograniczają kontakty z uczniami, nauczycielami, osobami postronnymi i stosują się do zasady zachowania bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 m odległości od innych osób.

4.6. Przy przyjmowaniu z zewnątrz jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez odbierających środków ochrony osobistej.

4.7. Pracownik niepedagogiczny - osoba sprzątająca obowiązkowo po każdym działaniu dezynfekcyjnym myje ręce według wywieszonych instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła oraz dezynfekuje je płynem do dezynfekcji rąk.

4.8. Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania zakrywa usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuca chusteczkę do zamkniętego kosza i myje ręce, używając mydła  i wody lub dezynfekuje je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).

4.9. Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady unikania dotykania oczu, nosa i ust.

 4.10. Pracownik niepedagogiczny, będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus bądź kontakcie z osobą chorą, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE powinien przychodzić do szkoły.

Pracownik niepedagogiczny niezwłocznie zasięga pomocy medycznej – udaje się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny. Pamięta przy tym, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Stosuje środki ochrony ust i nosa, które stanowią  pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

W przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej pracownik niepedagogiczny niezwłocznie informuje dyrektora, a ten zawiadamia rodziców.

4.11. Chory pracownik niepedagogiczny i mający bardzo złe samopoczucie, który nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miał kontaktu z osobą zarażoną – NIE powinien od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o swoje zdrowie i innych NIE powinien przychodzić  do szkoły, powinien pozostać w domu i  zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

4.12. Pracownik niepedagogiczny mający łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miał kontaktu  z osobą zarażoną powinien starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

4.13. Zapobiega innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.

4.14. Dba o odporność- wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

 1. Profilaktyka dotycząca postępowania dyrektora szkoły

5.1.  Dyrektor szkoły wywiesza przy wejściu do szkoły oraz widocznym miejscu w szkole i w każdej łazience instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.

5.2. Dyrektor szkoły zapewnia wszystkim pracownikom szkoły środki ochrony ust i nosa do stosowania w sytuacjach, gdy ma on kontakt z innymi osobami uniemożliwiający zachowanie min. 1,5 m odległości. Ponadto zapewnia pracownikom gospodarczym rękawice jednorazowe, które należy stosować podczas prac porządkowo-dezynfekcyjnych.

5.3. Dyrektor szkoły zapewnia dostęp do mydła i ręczników papierowych, w toaletach i pomieszczeniach gospodarczych szkoły. Zapewnia także środki do dezynfekcji rąk  w toaletach, pokoju nauczycielskim, bibliotece, świetlicy i pomieszczeniach gospodarczych szkoły.

 5.4.  Dyrektor apeluje do rodziców, by nie posyłali chorych dzieci  do  szkoły.

 5.5. Dyrektor zwraca uwagę, aby do szkoły nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy.

5.6. Dyrektor informuje rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa, miało kontakt z osobą zarażoną i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosił się do oddziału zakaźnego.

 5.7. Dyrektor sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

5.8.  Dyrektor w przypadku dodatkowych wątpliwości dzwoni na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub informuje o jej działaniu  – tel. 800 190 590.

 

ROZDZIAŁ VII

 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 1. W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia na terenie szkoły, dyrektor lub wskazany pracownik odizolowuje ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu (gabinet medyczny), a następnie informuje o tym fakcie rodziców, którzy odbierają dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem udaje się do lekarza.
 2. Podobnie, jeśli uczeń sam zgłosi nauczycielowi swoje złe samopoczucie, zostaje przez nauczyciela odizolowany, a o fakcie zostają poinformowani rodzice, którzy zabierają dziecko ze szkoły.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u większej ilości dzieci – każde dziecko przebywa min. 2 m odległości od innych osób znajdujących się w tym pomieszczeniu. Jednocześnie powiadamia się rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 4. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), dyrektor informuje o tym fakcie najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje według jej dalszych zaleceń.
 5. Jeśli wynik testu dziecka jest pozytywny, zostaje wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole przychodzą jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  w izolacji w warunkach domowych.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują o możliwości bycia zakażonym koronawirusem.
 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosujemy rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 4. Szkoła wyznaczyła i przygotowała pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Jest to gabinet medyczny.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie paddany będzie gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosowanie się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosujemy się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 8. Sporządzamy listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz stosujemy się do otrzymanych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 9. Zawsze w przypadku wątpliwości zwracamy się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 10. Zapewniamy dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatny dowóz i opiekę do oddziałów przedszkolnych i szkoły. Stosujemy zasady obowiązujące w transporcie publicznym.
 11. Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą odbywa się przy spełnieniu wymagań sanitarnych i określonych limitów uczestników.
 12. Postępowanie z pomieszczeniami, jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa.

 W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień   w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

 1. Informacja do sanepidu o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań. Wówczas szkoła stosuje się do otrzymanych zaleceń.

 

ROZDZIAŁ IX

Pozostałe zagadnienia

 1. Elastyczne modele kształcenia uprawniają dyrektora, w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkole do zmiany modelu nauczania. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły).
 2. Poniżej podano możliwe warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne są dwa warianty kształcenia: B i C. 

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor może zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.