Regulamin funkcjonowania

Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej
w czasie epidemii związanej z COVID-19                              

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu, 26 sierpnia 2021 r.

 

Spis treści:

I. Cel regulaminu

II. Informacje ogólne na temat koronawirusa 

III. Organizacja zajęć w szkole 

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

V. Gastronomia

VI. Profilaktyka dotycząca postępowania uczniów ich rodziców oraz nauczycieli, pracowników szkoły:

1. Profilaktyka dotycząca postępowania uczniów szkoły

2. Profilaktyka dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły

3. Profilaktyka dotycząca postępowania pracowników pedagogicznych szkoły

4. Profilaktyka dotycząca postępowania pracowników niepedagogicznych szkoły

5. Profilaktyka dotycząca postępowania dyrektora szkoły

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

X. Pozostałe zagadnienia

 

ROZDZIAŁ I    Cel regulaminu

 1. Regulamin ma na celu zapewnienie higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz ochronę przed rozprzestrzenieniem się choroby. 
 2. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad postępowania profilaktycznego w związku z zachorowaniami z powodu koronawirusa, aby zdrowi uczniowie/ pracownicy szkoły nie byli narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się od osoby chorej. 
 3. Celem niniejszego regulaminu jest także ustalenie zasad postępowania w przypadku potwierdzonego w szkole zachorowania z powodu koronawirusa.  

 

ROZDZIAŁ II     Informacje ogólne na temat koronawirusa 

       1. Koronawirus przenosi się: 

 • bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Odległość min. 1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem), 
 • pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku - kilkunastu godzinach. 
 1. Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową, dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.
 2. Podstawowe zasady profilaktyki dla osób przebywających na terenie szkoły: 
 • szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkoły oraz uczniów w określonych grupach wiekowych,
 • dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym,
 • dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m,
 • higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu,
 • wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

ROZDZIAŁ III    Organizacja zajęć i pracy w szkole 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowe. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego (Załącznik nr 1), jak również plakaty informacyjne o zasadach zachowania bezpieczeństwa dla uczniów i rodziców. 
 4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego. 
 5. Szkoła ogranicza przebywanie w niej osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo stosuje się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując poniższe zasady: 
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
 1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce) zgodnie ze wskazówkami podanymi w Załączniku nr 2, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 1. Zapewniony jest sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez skorzystanie ze wskazanego przez rodzica/opiekuna numeru telefonu. 
 1. Szkoła posiada trzy termometry bezdotykowe i używa ich w uzasadnionych przypadkach. Termometry są dezynfekowane po użyciu w danej grupie. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C.
  Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. 
 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w gabinecie opieki medycznej, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u większej ilości dzieci – każde dziecko przebywa min. 2 m odległości od innych osób znajdujących się w tym pomieszczeniu. Jednocześnie powiadamia się rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 1. Dziecko w odizolowanym pomieszczeniu przebywa z opiekunem. Opiekun dziecka posiada środki ochrony osobistej: ochrona ust i nosa, rękawiczki. Na czas oczekiwania na odbiór przez rodzica dziecku należy założyć maseczkę. Dziecko będzie odebrane przez rodzica bezpośrednio z izolowanego pomieszczenia.
 1. Szkoła stosuje zasadę, że grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Uczniowie zmieniają salę tylko na zajęcia informatyki i wychowania fizycznego. 
 2. W salach lekcyjnych, stosuje się następujące zasady:
 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • zapewnienie nauczycielom maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.
 1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 
 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 3. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe są regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga jest myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć,
  a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.  
 4. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 
 6. Szkoła zaleca organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 7. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  
 10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Nauczyciel prowadzący i uczniowie stosują się do wytycznych zawartych w regulaminie pracy świetlicy szkolnej. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania w niej dzieci (w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji).  
 11. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. W przestrzeni wspólnej stosuje się maseczki.
 12. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się po zakończeniu zajęć obowiązkowych szkoły. Organizowane są w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć obowiązuje mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
 13. Na zajęciach dodatkowych obowiązują takie same zasady jak przy organizacji zajęć dydaktycznych.
 14. W szkole ustalono i upowszechniono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.  

 

ROZDZIAŁ IV  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczono numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112 (Załącznik nr 3).  
 2. Pracownicy szkoły mają obowiązek dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do szkoły dezynfekowali dłonie lub zakładali rękawiczki ochronne, mieli zakryte usta i nos oraz nie przekraczali obowiązujących stref przebywania. 
 3. Obsługa zapewnia regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
 4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 
 5. Dyrektor szkoły monitoruje dokonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Pracownicy wykonujący dezynfekcję zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją użycia i kartą charakterystyki środka dezynfekującego.
 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk (Załącznik nr 2), a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji (Załącznik nr 1). 
 8. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  
 9. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić pojemniki do ich wyrzucania. Powinny być one wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

 ROZDZIAŁ V   Gastronomia 

 1. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. W naszej szkole jest to jadalnia osoby z niej korzystające przestrzegają regulaminu.
 2. Wydawanie posiłków odbywa się w dwóch zmianach:
 • Od godz. 11.00 do godz. 11.30 wydawane są posiłki dzieciom oddziałów przedszkolnych i uczniom klas I – III,
 • Od godz. 12.15 do godz. 12.30 posiłki wydawane są uczniom klas IV – VIII
 1. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii stosują maseczkę.
 2. Osoby pracujące w kuchni i na stołówce stosują częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekcję osuszonych dłoni.
 3. Spożywanie posiłków odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m. Po każdej grupie blaty stołów i poręcze krzeseł są czyszczone.
 4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 6. Posiłki dostarczane przez firmę cateringową są przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w szkole są myte zgodnie z zaleceniem wskazanym w punkcie powyżej. 
 7. Dodatki takie jak np. cukier, jednorazowe sztućce, serwetki wydawanie są bezpośrednio przez obsługę. Dania i produkty podawane są przez obsługę stołówki.  
 8. Pracownicy stołówki zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

ROZDZIAŁ VI   Profilaktyka dotycząca postępowania uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, pracowników szkoły: 

 1. Profilaktyka dotycząca postępowania uczniów szkoły: 

 • W momencie złego samopoczucia uczeń natychmiast zgłasza fakt nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły. Uczeń wraz z nauczycielem/dyrektorem przechodzi do gabinetu opieki medycznej (izolacja ucznia), tam ma mierzoną temperaturę ciała. Wychowawca telefonicznie informuje rodzica o złym samopoczuciu dziecka i prosi o odebranie dziecka z gabinetu opieki medycznej. 
 • Każdy uczeń ma obowiązek wracając do klasy umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. 
 • Stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu:

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

 • Unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
 • Będąc chorym, mając gorączkę, trudności w oddychaniu, chorym, po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny.

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Nosić maseczkę ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

 • Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. 
 • Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. 
 • Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. 
 • Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 
 • Nie pić picia z nikim innym z tej samej butelki, nie dawać „gryza” jedzenia nikomu, nie częstować nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę). 
 1. Profilaktyka dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły: 
 • W momencie złego samopoczucia dziecka, rodzic natychmiast zgłasza fakt wychowawcy, o jego nieobecności nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka
 • Rodzic przypomina dziecku, że ma ono obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. 
 • Rodzic przypomina dziecku, że ma ono stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 
 • Rodzic przypomina dziecku, że ma ono zachować bezpieczną odległość, co najmniej 1,5 m odległości od drugiej osoby. 
 • Rodzic przypomina dziecku, że ma ono unikać dotykania oczu, nosa i ust. 
 • Dziecko będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus lub po kontakcie z osobą chorą, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – rodzic NIE powinien posyłać dziecka  do szkoły.

Należy niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia. 

 • W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 • U dziecka chorego i mającego bardzo złe samopoczucie, które nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miało kontaktu z osobą zarażoną – NIE należy od razu podejrzewać u niego zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o zdrowie dziecka NIE należy posyłać go do szkoły, należy pozostawić w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. 
 • Dziecko mające łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miało kontaktu z osobą zarażoną należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 
 • Należy unikać podawania dziecku do spożycia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Należy zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. 
 • Należy dbać o odporność dziecka - wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 
 • Rodzic przypomina dziecku, żeby nie piło picia z nikim innym z tej samej butelki, nie dawało „gryza” jedzenia nikomu, nie częstowało nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę).
 • Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów oraz wiadomości ze szkoły umożliwiając dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.
 1. Profilaktyka dotycząca postępowania pracowników pedagogicznych szkoły: 
 • W momencie złego samopoczucia dziecka, nauczyciel/ wychowawca natychmiast zgłasza fakt dyrektorowi szkoły.
 • Wychowawca klasy ma obowiązek porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; zasad profilaktyki przed zarażeniem koronawirusem, zapisując tą lekcję w dzienniku lekcyjnym klasy. 
 • Nauczyciel przypomina uczniowi, że ma on obowiązek wracając do klasy każdorazowo umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. 
 • Nauczyciel ma obowiązek po każdej lekcji umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą z mydłem i je zdezynfekować. 
 • Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 
 • Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady zachowania bezpiecznej odległości. Należy zachować co najmniej 1,5 m odległości od innych osób. 
 • Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 • W okresie zachorowalności na chorobę zakaźną nauczyciele odwołują zaplanowane wycieczki w miejsca, gdzie mogą występować duże skupiska ludzkie.
 • Nauczyciel przypomina uczniowi, żeby nie pił picia z nikim innym z tej samej butelki, nie dawał „gryza” jedzenia nikomu, nie częstował nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę). 
 • Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych – wymiana powietrza powinna zapewnić użytkownikowi komfort fizjologiczny, czyli środowiska, w którym stężenia zanieczyszczeń gazowych oraz produkty metabolizmu (CO2, para wodna, zapachy) będą utrzymywane na dopuszczalnym poziomie. 
 • Nauczyciel będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z zagranicy lub po kontakcie z osobą chorą, jeśli nie upłynęło 14 dni – NIE powinien przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Należy nosić  maseczkę ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia. W przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora, a ten zawiadamia rodziców.
 • Chory nauczyciel i mający bardzo złe samopoczucie, który nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miał kontaktu z osobą zarażoną – NIE powinien od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o swoje zdrowie i innych NIE powinien przychodzić do szkoły, powinien pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. 
 • Nauczyciel mający łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miał kontaktu z osobą zarażoną powinien starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 
 • Unikać spożycia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. 
 • Dbać o odporność - wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 
 1. Profilaktyka dotycząca postępowania pracowników niepedagogicznych szkoły: 
 • Pracownicy niepedagogiczni widząc fakt niestosowania się uczniów do procedur zapobiegających zarażeniu koronawirusem mają obowiązek porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania oraz zachowania bezpiecznego dystansu. 
 • Pracownicy niepedagogiczni przypominają uczniowi, że ma on obowiązek wracając do klasy umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. 
 • Pracownik niepedagogiczny - osoba sprzątająca ma obowiązek dokonywania dezynfekcji zgodnie z zapisami Rozdziału IV niniejszego Regulaminu. 
 • Pracownik niepedagogiczny - osoba sprzątająca ma obowiązek po każdym działaniu dezynfekcyjnym umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik oraz zdezynfekować je płynem do dezynfekcji rąk. 
 • Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 
 • Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady zachowania bezpiecznej odległości. Należy zachować co najmniej 1,5 m odległości od innych osób.  
 • Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 • Pracownik niepedagogiczny dba o zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych – wymiana powietrza powinna zapewnić użytkownikowi komfort fizjologiczny, czyli środowiska, w którym stężenia zanieczyszczeń gazowych oraz produkty metabolizmu (CO2, para wodna, zapachy) będą utrzymywane na dopuszczalnym poziomie. 
 • Pracownik niepedagogiczny będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus bądź kontakcie z osobą chorą, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE powinien przychodzić do szkoły.
 • Należy niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Nosić maseczkę ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia. 
 • W przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej pracownik niezwłocznie informuje dyrektora, a ten zawiadamia rodziców.
 • Chory pracownik niepedagogiczny i mający bardzo złe samopoczucie, który nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miał kontaktu z osobą zarażoną – NIE powinien od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o swoje zdrowie i innych NIE powinien przychodzić  do szkoły, powinien pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. 
 • Pracownik niepedagogiczny mający łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miał kontaktu z osobą zarażoną powinien starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 
 • Unikać spożycia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego.  
 • Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. 
 • Dbać o odporność- wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 
 1. Profilaktyka dotycząca postępowania dyrektora szkoły
 • Dyrektor szkoły wywiesza przy wejściu do szkoły oraz widocznym miejscu w szkole i w każdej łazience instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej (patrz Załączniki nr 1, 2 i 3).
 • Dyrektor szkoły zapewnia wszystkim pracownikom szkoły ochrony ust i nosa do stosowania w sytuacjach, gdy ma on kontakt z innymi osobami uniemożliwiający zachowanie min. 1,5 m odległości. Ponadto zapewnia pracownikom gospodarczym rękawice jednorazowe, które należy stosować podczas prac porządkowo-dezynfekcyjnych. 
 • Dyrektor szkoły zapewnia dostęp do mydła i ręczników papierowych, w toaletach i pomieszczeniach gospodarczych szkoły. Zapewnia także środki do dezynfekcji rąk
  w toaletach, pokoju nauczycielskim, bibliotece, świetlicy i pomieszczeniach gospodarczych szkoły. 
 • Dyrektor apeluje do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do  szkoły. 
 • Dyrektor zwraca uwagę, aby do szkoły nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy. 
 • Dyrektor informuje rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa, miało kontakt z osobą zarażoną i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie skontaktował się z lekarzem rodzinnym. 
 • Dyrektor sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 
 • Dyrektor w przypadku dodatkowych wątpliwości dzwoni na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub informuje o jej działaniu innych – tel. 800 190 590. 

ROZDZIAŁ VII       Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

 1. W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia na terenie szkoły, dyrektor lub wskazany pracownik powinien odizolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu – gabinecie opieki medycznej, a następnie poinformować o tym fakcie rodziców, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza. 
 1. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), dyrektor informuje o tym fakcie najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje według jej dalszych zaleceń.
 1. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia.

ROZDZIAŁ VIII     Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o możliwości bycia zakażonym koronawirusem.
 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 
 4. W szkole wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony-maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe  i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. Jest to gabinet opieki medycznej.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinien on pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.  
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 
 9. Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz stosuje się do otrzymanych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 10. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 11. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do szkoły, odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.
 12. Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą odbywa się przy spełnieniu wymagań sanitarnych i określonych limitów uczestników. 
 13. Postępowanie z pomieszczeniami, jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa: w przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 14. Informacja do senepidu o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację
  o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań. Wówczas szkoła stosuje się do otrzymanych zaleceń.

ROZDZIAŁ IX        Pozostałe zagadnienia 

 1. Elastyczne modele kształcenia uprawniają dyrektora, w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkole do zmiany modelu nauczania. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły).
 2. Poniżej podano możliwe warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia 

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne są dwa warianty kształcenia: B i C.  

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

Dyrektor może zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu. 

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.