Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 13 września 2017 roku
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek  samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
EDUKACJA SZKOLNA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO I SIEDMIOLETNIEGO

Plik pdf do pobrania

 

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel

zaprasza do udziału w projekcie

"Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd"

Nr projektu RPMA. 10.01.01-14-7255/16

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-220, Oś Priorytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym v szkołach zawodowych).

Instytucja Pośrednicząca : Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Gózd

Okres realizacji: od l sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Celem głównym jest podniesienie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 (do czerwca 2019 r.) kompetencji w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego i kompetencji cyfrowych u 225 uczennic i 252 uczniów szkół publicznych Gminy Gózd osiągających niskie wyniki egzaminów zewnętrznych: Publiczne Gimnazjum w Goździe, Publiczne Gimnazjum w Kuczkach Kolonii, Publiczne Gimnazjum w ZSO w Małęczynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii, Publiczna Szkoła Podstawowa w ZSO w Małęczynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku - Kolonii, Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej; ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych i uczniów najsłabiej radzących sobie z nauką.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez podniesienie motywacji szkolnej uczniów w obszarach przedmiotowych objętym projektem, co zostanie osiągnięte poprzez:

  1. wyposażenie szkół objętych projektem w narzędzia TIK;
  2. podniesienie kompetencji nauczycieli szkół objętych projektem w zakresie obsługi urządzeń TIK i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym i nauki programowania;
  3. Podniesienie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych i językowych oraz kompetencji cyfrowych
    w zakresie programowania u uczniów szkół objętych projektem.

Projekt skierowany jest do 3 gimnazjów i 5 szkół podstawowych na terenie Gminy Gózd oraz do ich 248 uczennic, 282 uczniów oraz 76 nauczycielek
i 19 nauczycieli.

Główne zadania: Wyposażenie szkół w urządzenia TIK, przeprowadzenie szkoleń dokształcających dla nauczycieli, przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kółek przedmiotowych w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego oraz realizacja kółek przedmiotowych w zakresie nauki programowania.

Główne rezultaty: 8 szkół uzyska funkcjonalność TIK, 68 nauczycielek i 17 nauczycieli uzyska nowe kompetencje, 225 uczennic i 252 uczniów uzyska nowe kompetencje kluczowe.

Wartość projektu : 2 244 710,30 zł w tym wkład Funduszy Europejskich l 795 768,24 zł.

Wsparcie dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych:

Zajęcia pozalekcyjne w okresie październik-czerwiec w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych
w szkole.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Ścieżka udziału we wsparciu: 2-letni udział uczniów klas IV-VII rozpoczynany w roku szkolnym 2017/2018 (120 h. dyd.) dla grup 8-osobowych:

Matematyka: 2 grupy, Przedmioty przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe.

Ścieżka udziału we wsparciu: l-roczny udział uczniów klas IV-VIII w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 (60 h dyd.), dla grup 8-osobowych:

Rok 2017/2018: Matematyka: 2 grupy, Przedni, przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019: Matematyka: l grupa, Przedm. przyrodnicze: l grupa, J. angielski: l grupa.

Kółka informatyczne - programowanie w środowisku Scratch: dla grup 8-osobowych w wymiarze 30 h dyd. Rok szkolny 2017/18: 3 grupy Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku - Kolonii

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze : Matematyka: 2 grupy, Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe : Rok 2017/2018: Matematyka: 2 grupy Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019: Matematyka: l grupa, Przedm. przyrodnicze: l grupa, J. angielski: l grupa.

Kółka informatyczne - programowanie w środowisku Scratch: Rok szkolny 2017/18: 3 grupy, Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze : Matematyka: 2 grupy, Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe : Rok 2017/2018: Matematyka: 2 grupy Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019: Matematyka: l grupa, Przedm. przyrodnicze: l grupa, J. angielski: l grupa.

Kółka informatyczne — programowanie w środowisku Scratch: Rok szkolny 2017/18: 3 grupy, Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

Publiczne Gimnazjum w ZSO w Małęczynie

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze : Matematyka: 2 grupy, Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe : Rok 2017/2018: Matematyka: 2 grupy Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019: Matematyka: 2 grupy, Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy.

Kółka informatyczne - programowanie w środowisku Scratch: Rok szkolny 2017/18: 4 grupy, Rok szkolny 2018/19: 4 grupy.

Publiczne Gimnazjum w Kuczkach Kolonii

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze : Matematyka: 2 grupy, Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe : Rok 2017/2018: Matematyka: 2 grupy Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019: Matematyka: l grupa, Przedm. przyrodnicze: l grupa, J. angielski: l grupa.

Kółka informatyczne - programowanie w środowisku Scratch: Rok szkolny 2017/18: 3 grupy, Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze : Matematyka: 2 grupy, Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe: Rok 2017/2018: Matematyka: 2 grupy Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019: Matematyka: l grupa, Przedm. przyrodnicze: l grupa, J. angielski: l grupa.

Kółka informatyczne - programowanie w środowisku Scratch: Rok szkolny 2017/18: 3 grupy, Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w ZSO w Małęczynie

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze : Matematyka: 2 grupy, Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe : Rok 2017/2018: Matematyka: 2 grupy Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019: Matematyka: 2 grupy, Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy.

Kółka informatyczne - programowanie w środowisku Scratch: Rok szkolny 2017/18: 3 grupy, Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

Publiczne Gimnazjum w Goździe

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze : Matematyka: 2 grupy, Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy.

Kółka przedmiotowe : Rok 2017/2018: Matematyka: 2 grupy Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy,

Rok 2018/2019: Matematyka: 2 grupy, Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy.

Kółka informatyczne - programowanie w środowisku Scratch: Rok szkolny 2017/18: 3 grupy, Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

Szanowni Państwo,

   Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.

Informator w wesji elektronicznej dostępny jest m. in. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie, pod linkiem: 
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/12068,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2017/2018:

2, 3 XI 2017r.

18, 19, 20 IV 2018 r.-czas egzaminów gimnazjalnych

30 IV 2018 r.

2, 4 V 2018 r.