Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla

szkół podstawowych i

ponadpodstawowych

obowiązujące od 1 września 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. 

W wytycznych zostały zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Podkreślono w nich również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 


(Wytyczne MEiN, MZ i GIS można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce Aktualności).

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 13 września 2017 roku
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek  samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

PSP W KLWATCE KRÓLEWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

  1.  W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
  • dzieci 7 letnie ( urodzone w 2014 r.)
  • dzieci 6 letnie ( urodzone w 2015 r.)
  • dzieci 5 letnie ( urodzone w 2016 r.)
  1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy 1 przyjmowani są z urzędu na podstawie karty zgłoszenia.
  2. W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.
  3. Rodzice pobierają kartę zgłoszenia w szkole u wychowawcy oddziału przedszkolnego lub ze strony internetowej, wypełniają go i składają  w wyznaczonym terminie.
  4. Jeżeli po zakończonej rekrutacji będą wolne miejsca w oddziale przedszkolnym, to w rekrutacji uzupełniającej w terminie od 01.06 - do 15.06. 2021 r. będą mogły wziąć udział dzieci 4 letnie ( urodzone w 2017 r).

 Terminarz rekrutacji do oddziału  przedszkolnego i klasy pierwszej :

L. p

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

            1.03-31.03

            15.04-30.04

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty

 

           01.04-15.04

            05.05-15.05

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

            po 20.05

 

Karta zgłoszenia oddział przedszkolny

Karta zgłoszenia klasa I

Klauzula informacyjna dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW
EDUKACJA SZKOLNA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO I SIEDMIOLETNIEGO

Plik pdf do pobrania