Rodziców dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych 5 i 4 - latków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce Królewskiej prosimy o potwierdzenie zapisu dziecka do oddziału przedszkola. Wypełnioną deklarację prosimy złożyć do dyrektora szkoły lub wychowawców oddziałów przedszkolnych, p. Marty Muchy lub p. Marii Orzechowskiej do dnia 31 maja 2023 roku.

 

Załączamy druk deklaracji oraz ogólne informacje na temat  funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. 

Potwierdzenie woli rodzica

Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych

Ogłoszenie

Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych „0” i 5,4-latków
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej
rozpocznie się  1 marca 2023 roku i trwać będzie do 24 marca 2023 roku do godziny 15.00.
Niezbędne dokumenty (karta zgłoszenia, klauzula informacyjna) 
można pobrać u wychowawców oddziałów przedszkolnych, p. Marty Muchy, p. Marii Orzechowskiej,
u dyrektora szkoły lub ze strony internetowej szkoły (poniżej).

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Klauzula informacyjna dla rodziców

Zasady rekrutacji

 

Ogłoszenie

 Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych „0” i 5,4-latków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej rozpocznie się  1 marca 2022 roku i trwać będzie do 31 marca 2022 roku do godziny 15.00. Niezbędne dokumenty (karta zgłoszenia, klauzula informacyjna) można pobrać u wychowawców oddziałów przedszkolnych, p. Aleksandry Bator, p. Marii Orzechowskiej, u dyrektora szkoły lub ze strony internetowej szkoły (w zakładce: informacje, aktualności).

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

Klauzula informacyjna dla rodziców – proces rekrutacji

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych

przy PSP w Klwatce Królewskiej

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla

szkół podstawowych i

ponadpodstawowych

obowiązujące od 1 września 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. 

W wytycznych zostały zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Podkreślono w nich również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 


(Wytyczne MEiN, MZ i GIS można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce Aktualności).