Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 13 września 2017 roku
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek  samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.