Ogłoszenie

Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych „0” i 5,4-latków
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej
rozpocznie się  1 marca 2023 roku i trwać będzie do 24 marca 2023 roku do godziny 15.00.
Niezbędne dokumenty (karta zgłoszenia, klauzula informacyjna) 
można pobrać u wychowawców oddziałów przedszkolnych, p. Marty Muchy, p. Marii Orzechowskiej,
u dyrektora szkoły lub ze strony internetowej szkoły (poniżej).

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Klauzula informacyjna dla rodziców

Zasady rekrutacji

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych

przy PSP w Klwatce Królewskiej

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla

szkół podstawowych i

ponadpodstawowych

obowiązujące od 1 września 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. 

W wytycznych zostały zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Podkreślono w nich również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 


(Wytyczne MEiN, MZ i GIS można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce Aktualności).

 

 

Ogłoszenie

 Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych „0” i 5,4-latków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej rozpocznie się  1 marca 2022 roku i trwać będzie do 31 marca 2022 roku do godziny 15.00. Niezbędne dokumenty (karta zgłoszenia, klauzula informacyjna) można pobrać u wychowawców oddziałów przedszkolnych, p. Aleksandry Bator, p. Marii Orzechowskiej, u dyrektora szkoły lub ze strony internetowej szkoły (w zakładce: informacje, aktualności).

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

Klauzula informacyjna dla rodziców – proces rekrutacji

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.