Szkoła w Klwatce została założona w 1916 roku przez austriackie władze okupacyjne na wniosek uchwały gromadzkiej. Dekret podpisany został przez ówczesnego inspektora szkolnego pana Franciszka Paczosę. Obwód szkolny obejmował wsie Klwatka Królewska, Figietów i Tomaszów oraz Małęczyn Nowy. Szkoła posiadała własny grunt o powierzchni 4 morgów i 246 prętów w 3 działkach. Lokal na salę szkolną wynajęto u gospodarza Augusta Parno we wsi Klwatka przy szosie, płacąc za najem 320 koron. Sala szkolna o powierzchni 25 m2 była ciemna i zimna, całą zaletą było oddzielne wejście z przedsionkiem. Pierwszym nauczycielem w założonej szkole mianowanym przez austriacką Komendę Obwodową w Radomiu dekretem z dnia 20 września 1916 roku był pan Wacław Sawicki przeniesiony na własna prośbę z Kuczek. Do szkoły zapisało się 88 dzieci: klasa I – 45, klasa II – 28, klasa III – 15. Na koniec roku szkolnego uzyskało uzdolnienie do następnej klasy 33 dzieci, pozostało w tej samej klasie 55 dzieci.

 

W następnym roku szkolnym, nauczycielem został pan Karol Gabryś nauka odbywała się z przerwami gdyż lokal zajęty został przez wojsko. Następny rok 1918 przynosi zmianę nauczyciela, zostaje nim pani Wanda Domitr. Ze względu na działania wojenne nauka w szkole zaczyna się 3 lutego. Do szkoły uczęszcza 71 dzieci.

 

W latach 1918 – 28 następują częste zmiany nauczycieli, nauka w szkole odbywa się nieregularnie. Brak danych o ilości dzieci i promocji. Normalny tok nauki to rok szkolny 1921/22. Do szkoły zostaje przyjętych 74 dzieci: kl. I – 34, II – 18, III – 18, 

IV – 4. 

 

W dalszych latach szkoła w Klwatce pozostaje szkołą o trzech oddziałach i liczbie dzieci w granicach 70. W roku szkolnym 1925/26 przy szkole otwarto bibliotekę, która liczyła 75 tomów. Z początkiem roku szkolnego 1926/27 zmieniono salę szkolną w nowym budynku gospodarza Antoniego Jankowskiego płacąc 240 zł czynszu.

 

Do szkoły uczęszczało 73 dzieci, przywrócono naukę w oddziale IV, uzupełniono bibliotekę szkolną zakupując 33 książki. Z tego roku pochodzi też spis stanu oświaty wśród ludności, który dał wynik następujący: na 382 osoby w wieku od 14 roku wzwyż było 133 – analfabetów pozostali umieli czytać i pisać, a tylko 4 osoby ukończyło cztery klasy i więcej. W latach 1927 – 1933 szkoła w Klwatce pozostaje szkołą czteroklasową o jednym nauczycielu. Z liczbą dzieci w granicach 80. W tym czasie szkoła przenosi się do nowego budynku murowanego wynajętego od gospodarza Jana Jankowskiego.

 

W wyniku komasacji gruntów wsi Klwatka grunt szkolny został złączony w jeden obszar o powierzchni 1,92 ha, na którym stoi obecna szkoła. Rok szkolny 1933/34 przynosi zmiany organizacyjne szkoły. Szkoła otrzymuje drugi etat nauczycielski. Liczba uczniów wynosi 119. 

 

W latach 1939 – 45 szkoła pracuje jako 4 klasowa. Po zakończeniu wojny szkoła zmienia lokal i przenosi się do budynków po dworze. 

 

7 kwietnia 1948 roku postanowiono budować nową szkołę. Mieszkańcy gromady opodatkowali się dobrowolnie po 100 zł z morgi. Powołano Komitet Budowy.

 

Budowę szkoły ukończono w dniu 1 IX 1952 roku, a 12 X 1952 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej Szkoły. W roku szkolnym 1952/53 w szkole pracowało 4 nauczycieli i realizowano program 7 klas.

 

W latach 1952 – 1954 przed szkołą zasadzono drzewa owocowe i zbudowano ubikację oraz budynki gospodarcze. Liczba uczniów szkoły wynosiła ok. 150. Taka sytuacja utrzymuje się do przekształcenia szkoły w ośmioklasową w roku 1967. 

 

Od roku 1967 do 1999 szkoła pracuje jako szkoła ośmioklasowa. Liczba dzieci waha się od 170 do 220 (po likwidacji szkoły filialnej w Grzmucinie).

 

W roku 1993 dyrektorem szkoły został Sławomir Czyż

 

W latach 1995 – 1998 zostaje przeprowadzona rozbudowa szkoły, która została powiększona o nowe skrzydło z 4 salami lekcyjnymi oraz ubikacjami. Ogrzewanie zostało zmienione z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie zasilane nowoczesną kotłownią olejową. Przeprowadzono też generalny remont starego budynku szkolnego – wymieniono instalację elektryczną, korytarz wyłożono płytkami ceramicznymi, wykonano elewację zewnętrzną i pomalowano dach. Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Rada Gminy w Goździe nadała szkole imię Henryka Sienkiewicza. Rodzice ufundowali dla szkoły sztandar. Uroczyste oddanie do użytku nowego budynku szkolnego i nadanie imienia odbyło się 14 października 1998 r.

 

Od 1 września 2000 r.  szkoła stała się sześcioklasową.

 

W roku 2011 oddano do użytku na terenie szkoły kompleks boisk sportowych, który został wybudowany w ramach rządowego programu "Orlik 2012".